IVAN BAS­SO BE­SKYLDT FOR DO­PING

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 9 år si­den 2006:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du er me­re følsom end godt er. Vær var­som med at du ik­ke ta­ger an­dres be­mærk­nin­ger alt for per­son­ligt. Du øj­ner en ny ar­bejds­mæs­sig mu­lig­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har fød­der­ne godt plan­tet på jor­den. Al­li­ge­vel til­la­der du dig selv at ha­ve ho­ve­d­et i sky­er­ne, om jeg så må si­ge. Der er no­get, du drøm­mer om. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er in­gen grund til be­kym­ring. Det, som du ik­ke selv for­mår at gø­re no­get ved, vil bli­ve ord­net på an­den vis. Du er i dit fi lo­so­fi ske hjør­ne. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Da­gen læg­ger op til, at du gør bedst ved at kom­bi­ne­re di­ne fø­lel­ser med ord. Du har lyst til væ­re no­get for no­gen. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er ik­ke sik­kert, at ver­den er så­dan, som du ser den i dag. Du kan ha­ve en vis ev­ne til at tro det bed­ste om an­dre, som desvær­re ik­ke hol­der. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er rent fak­tisk mas­ser af med­vind til dig, hvis du da el­lers selv ta­ger det før­ste ini­ti­a­tiv! Det er op til dig at vok­se og gro som men­ne­ske. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Di­ne fø­lel­ser svin­ger me­re end sæd­van­ligt i dag. Må­ske er der no­get, din krop ger­ne vil for­tæl­le dig? Du får en uven­tet hen­ven­del­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der vil væ­re en god ba­lan­ce mel­lem det du si­ger, og det du rent fak­tisk gør i dag. Du får en god op­le­vel­se i for­bin­del­se med dit ar­bej­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

143). ( Svær 37). ( Mid­del 29). ( Nem

Ope­ra­cion Pu­er­to ram­mer cy­kel­spor­ten hårdt og brutalt kort in­den star­ten på Tour de Fran­ce, og fle­re store pro­fi­ler som Jan Ul­l­rich, Fran­ci­sco Man­ce­bo og Ivan Bas­so ude­luk­kes. CSC- hold­le­der Ivan Bas­so blev sus­pen­de­ret un­der mi­stan­ke for do­ping. Her med hol­de­jer Bjar­ne Ri­is .

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.