’ JEG ER GLAD

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WIM­B­LEDON Fo­to: AFP Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki- fans kan ån­de let­tet op.

Eft er tre da­ges to­tal træ­nings­pau­se på grund af den rygska­de, hun på­drog sig i sid­ste uges WTA- tur­ne­ring i East­bour­ne, mel­der hun sig nu klar til årets Wim­b­ledon- tur­ne­ring.

» Jeg stil­ler med 100 pro­cent sik­ker­hed op i førster­un­de­kam­pen ( i dag mod ki­ne­se­ren Saisai Zheng, red.). Det er jeg glad og let­tet over, « sag­de den 24- åri­ge dan­ske ten­nis­spil­ler eft er et halvan­den ti­me langt træ­nings­pas med sin far, Piotr Woz­ni­a­cki, på si­de­linj­en og sin tjek­ki­ske slag­part­ner, Ja­roslav Po­spi­sil, på den an­den si­de af net­tet.

Si­den hun fre­dags ved stil­lin­gen 0- 3 i før­ste sæt trak sig ud af se­mi­fi na­len i East­bour­ne mod schweize­ren Be­lin­da Ben­cic, har hun iføl­ge Piotr Woz­ni­a­cki fre­dag, lør­dag og søn­dag mod­ta­get ik­ke fær­re end ot­te be­hand­lin­ger af oste­o­pa­ten Tor­ben Hersborg.

» Be­hand­lin­ger­ne har gjort godt. Nu har jeg ik­ke læn­ge­re ondt i ryg­gen, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Oft e ska­det før Grand Slam

Det er langt­fra før­ste gang, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki før en Grand Slam- tur­ne­ring for­tæl­ler off ent­lig­he­den, at hun er ska­det. Man fri­stes nær­mest til at si­ge, at det me­re er reg­len, end det er und­ta­gel­sen:

Det sam­me ske­te blandt an­det før Au­stra­li­an Open ( skul­der­ska­de) og French Open ( knæska­de) i fj or, og da hun i ja­nu­ar i år stil­le­de op ved Au­stra­li­an Open, be­kla­ge­de hun sig over hånd­leds­smer­ter.

» Jeg tror så­mænd ik­ke, at jeg er me­re ska­det end de an­dre spil­le­re på Tou­ren. Til gen­gæld er jeg må­ske lidt me­re hel­dig, og des­u­den pas­ser jeg godt på min krop, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

I Wim­b­ledons kulis­se blev der i går talt en del om, hvor­for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med ryg­pro­ble­mer brug­te lør­dag aft en til at over­væ­re koncerten i Lon­dons Hy­de Park med den ame­ri­kan­ske po­p­san­ge­r­in­de Tay­l­or Swift .

» Jeg har ik­ke lyst til at kom­men­te­re hen­des dis­po­si­tion. Slet ik­ke. Be­hø­ver jeg si­ge me­re, « sag­de den tid­li­ge­re fran­ske Wim­b­ledon- vin­der Ame­lie Mau­res­mo med et an­sigts­ud­tryk, der sig­na­le­re­de, at hun i sam­me si­tu­a­tion, da hun sta­dig­væk selv var ak­tiv, vil­le ha­ve valgt at hvi­le.

» Det har gjort ondt i ryg­gen. Der­for trak jeg mig ud af tur­ne­rin­gen i East­bour­ne. Men jeg har al­drig tviv­let på, at jeg skul­le bli­ve klar til Wim­b­ledon, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hen­des far og co­ach syn­tes og­så, at det var en god idé at gå til kon­cert.

» Tor­ben Hersborg ( Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is oste­o­pat, red.) gav grønt lys. Han men­te, at hun vil­le ha­ve godt af et par ti­mer med an­der­le­des be­væ­gel­se i ryg­gen, end den hun la­ver på ten­nis­ba­nen. Det var jo slet ik­ke så­dan, at Ca­ro­li­ne op­før­te sig use­ri­øst, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki og hen­vi­ste til, at an­dre ten­nis­spil­le­re – blandt an­dre Se­re­na Wil­li­ams og Ma­ria Sha­ra­pova – var til sam­me kon­cert.

Har pla­ner­ne klar

Woz­ni­a­cki for­tal­te eft er træ­nin­gen, at hun bå­de har plan A og plan B klar mod Saisai Zheng.

» Det er min in­ten­tion, at hun ik­ke skal få lov til at spil­le det spil, hun er bedst til. Hvis det ik­ke lyk­kes, vil jeg for­sø­ge at mi­k­se mit spil lidt an­der­le­des. Jeg glæ­der mig. Det er al­tid spe­ci­elt at spil­le her i Wim­b­ledon. Tur­ne­rin­gen har mas­ser af tra­di­tio­ner, og det er sjovt at spil­le på g r æ s , « s a g d e W o z - ni­a­cki.

Saisai Z h e n g s re­kord­li­ste i sing­le er langt­fra pr agen­de. Tid­li­ge­re i år er hun rø­get ud i før­ste run­de ved så­vel Au­stra­li­an Open som French Open, mens hun tab­te i kva­li­fi ka­tio­nen til sid­ste uges tur­ne­ring i East­bour­ne.

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.