HER BOR WOZ­NI­A­CKI ’’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har sam­men med fa­mi­li­en le­jet et hus kun to mi­nut­ters gang fra det be­røm­te ten­nisan­læg un­der Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HJEM­ME HOS Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Det lig­ger kun to mi­nut­ter fra ten­nisan­læg­get. Så er der regn­vejs­pau­ser, kan jeg hur­tigt kom­me ’ hjem’ og slap­pe af

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki får un­der den igang­væ­ren­de Wim­b­ledon­tur­ne­ring mas­ser af mu­lig­hed for at ple­je sig selv un­der pri­va­te for­mer.

» Sam­men med min fa­mi­lie har jeg le­jet et hus i Wim­b­ledon Vil­la­ge. Det lig­ger kun to mi­nut­ter fra ten­nisan­læg­get. Så er der regn­vejs­pau­ser, kan jeg hur­tigt kom­me ’ hjem’ og slap­pe af, « si­ger Woz­ni­a­cki og til­fø­jer:

» Jeg er langt fra den ene­ste spil­ler, der har le­jet et hus nær ba­ner­ne. Fak­tisk er der rig­tig man­ge, der gør det sam­me som mig. Det er med til at gø­re tur­ne­rin­gen an­der­le­des end de an­dre Grand Slam- tur­ne­rin­ger. Jeg el­sker at spil­le i Wim­b­ledon. Græs­un­der­la­get er spe­ci­elt, og der er et hav af tra­di­tio­ner. «

En hil­sen fra tøjsponsoren

Da Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki an­kom til det le­je­de hus i we­e­ken­den, hav­de hen­des tøjsponsor, Adi­das, stil­let en kas­se in­de­hol­den­de ta­sker, hånd­klæ­der og tøj med hen­des navn ind­gra­ve­ret uden for for­dø­ren.

» Det var da me­get sjovt. Så und­går jeg at for­veks­le dem med de an­dre spil­le­res ejen­de­le, « gri­ner Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

De før­ste da­ge har hun haft sel­skab af sin tjek­ki­ske slag­part­ner, Ja­roslav Po­spi­sil, samt for­æl­dre­ne, An­na og Piotr Woz­ni­a­cki, i hu­set. Men al­le­re­de i dag bli­ver an­tal­let af be­bo­e­re for­ø­get, når fa­mi­li­ens fjer­de med­lem, Pa­trik, an­kom­mer til Lon­don ef­ter at ha­ve del­ta­get i op­ta­gel­ser­ne til kon­kur­ren­cen på den dan­ske tv- ka­nal Ka­nal 5 om at bli­ve ’ Dan­marks Ninja War­ri­or’.

» Vi har det hyg­ge­ligt. Min rolle er klart de­fi­ne­ret. Jeg skal væ­re Ca­ro­li­nes mor, og sør­ger blandt an­det for ma­den, « for­tæl­ler An­na Woz­ni­a­cki.

En­gang var hun med på stort set al­le de tu­re, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fo­re­tog i for­bin­del­se med sin del­ta­gel­se på ten­nis­spil­ler­nes WTA Tour.

» De da­ge er for­bi. Nu er jeg kun en del af tea­met, når Grand Slam­tur­ne­rin­ger­ne spil­les, « si­ger An­na Woz­ni­a­cki.

Pas­ser hund­en

Hun for­kla­rer den dæm­pe­de rej­se­ak­ti­vi­tet med, at hun er nødsa­get til at bli­ve hjem­me i fa­mi­li­ens lej­lig­hed i Mo­na­co.

» Vi har jo en lil­le hund ( Bru­no, red.). Den er Pi­o­trs øje­sten, og den skal jo pas­ses, « si­ger An­na Woz­ni­a­cki med et smil.

Næ­ste gang hun skal af­sted med » Team Woz­ni­a­cki « , går tu­ren til USA.

» Ef­ter Wim­b­ledon hol­der vi fe­rie. Sam­men med Piotr og Ca­ro­li­ne er det pla­nen, at vi ta­ger tilbage til Mo­na­co. Men når US Open går i gang ( 31. au­gust, red.), er jeg helt sik­kert med igen, « si­ger An­na Woz­ni­a­cki.

Til gen­gæld er det ik­ke me­get, hun læn­ge­re ser til Dan­mark.

» Jeg er der en sjæl­den gang et par da­ge. Når jeg ik­ke føl­ger Ca­ro­li­ne til tur­ne­rin­ger­ne rundt om i ver­den, op­hol­der jeg mig pri­mært i vo­res hjem i Mo­na­co el­ler be­sø­ger fa­mi­li­en i Po­len, « si­ger An­na Woz­ni­a­cki.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sid­der uden for sin for­dør til det le­je­de hus i Wim­b­ledon Vil­la­ge med sit nye ud­styr fra tøjsponsoren Adi­das. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.