Se­re­nas re­van­che

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WIM­B­LEDON Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Se­re­na Wil­li­ams re­van­che­re­de sig på bedst mu­li­ge vis, da hun ef­ter sid­ste års uhyg­ge­li­ge exit vend­te tilbage til Wim­b­ledon- an­læg­get.

Pro­blem­løst vandt den ame­ri­kan­ske ver­dens­rang­liste­et­ter 6- 4, 6- 1 i åb­nings­kam­pen på le­gen­da­ri­ske Cen­tre Court over rus­se­ren Mar­ga­ri­ta Ga­s­pary­an.

» Det var dej­ligt at væ­re tilbage. Men Ga­s­pary­an fortje­ner ros. Hun spil­le­de i pe­ri­o­der af kam­pen vir­ke­lig godt, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

Da ame­ri­ka­ne­ren for et år sidst var på ba­nen i Wim­b­ledon, ud­gik hun vak­len­de i en double­kamp med søste­ren Ve­nus Wil­li­ams mod Ste­fa­nie Vö­ge­le og Kri­sti­na Bar­rois.

Gravid el­ler på stoffer

Ef­ter­føl­gen­de blev der spe­ku­le­ret i, hvor­vidt Wil­li­ams en­ten var gravid el­ler på stoffer.

» In­gen af de­le­ne er san­de. År­sa­gen var slet og ret, at jeg ef­ter hver­ken at ha­ve druk­ket el­ler spist i et døgn, var de­hy­dre­ret, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams, der ef­ter kam­pen af­slø­re­de, hvem hun helst vil spil­le mixed­doub­le med, hvis hun kun­ne væl­ge frit fra al­le hyl­der. ran, 34- åri­ge Lleyton Hewitt, ef­ter han hav­de tabt fem­te og sid­ste sæt 9- 11 i en ma­ra­ton­kamp mod fin­nen Jark­ko Nie­mi­nen.

År­sag: Den tid­li­ge­re Wim­b­ledon- me­ster i her­re­sing­le og ver­dens­rang­li­ste- et­ter spil­le­de sin sid­ste kamp i Lon­don, in­den han ef­ter Au­stra­li­an Open næ­ste år læg­ger ket­che­ren på hyl­den.

Tå­re­væ­det af­sked

» Un­der­vejs i kam­pen tænk­te jeg ik­ke, at det var min sid­ste sing­le­kamp i Wim­b­ledon. Men her ef­ter kam­pen er det en hård tan­ke. Jeg har vir­ke­lig nydt at spil­le her, « sag­de han med tå­rer i øj­ne­ne.

Han in­drøm­me­de, at han de se­ne­ste år har haft svært ved at fin­de mo­ti­va­tion til at spil­le de min­dre ten­ni­s­tur­ne­rin­ger.

» Jeg ser frem til li­vet ef­ter ten­niskar­ri­e­ren. Her skal fo­kus lig­ge på min ko­ne og tre børn. Des­u­den vil jeg ger­ne fort­sæt­te som ten­niskom­men­ta­tor. Jeg el­sker at gi­ve min me­ning til ken­de om spil­let, « sag­de Lleyton Hewitt.

Ef­ter sid­ste års dra­ma­ti­ske exit fra Wim­b­ledon vi­ste Se­re­na Wil­li­ams, at hun er tilbage i top­form. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.