STJER­NE­KRI­GEN

Styrt har spil­let en af­gø­ren­de rolle i Tou­ren de se­ne­re år. Der­for be­ty­der fa­vo­rit­ter­nes hold og de­res ev­ne til at be­skyt­te kap­ta­j­nen og­så me­re end før. Men hvem har det bed­ste hold?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAMP TIL STRE­GEN Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Med Al­ber­to Con­ta­dor, Chris Froo­me, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Nairo Qu­in­ta­na i di­rek­te du­el er der lagt op til den helt store stjer­ne­krig, når Tour de Fran­ce på lør­dag bli­ver skudt i gang med en en­kelt­start i Utrecht i Hol­land.

På pa­pi­ret er der lagt op til en af de tæt­te­ste kam­pe i klas­se­men­tet i man­ge år. Men som man så sid­ste år, kan et øje­bliks uop­mærk­som­hed en­de i styrt og øde­læg­ge lø­bet.

Der­for be­ty­der hol­det om­kring de fi­re for­hånds­fa­vo­rit­ter må­ske me­re end no­gen­sin­de, for­tæl­ler Kim Ples­ner, der til dag­lig er in­de­ha­ver af cy­kel­si­tet Vel­or­o­pa.

» Som vi så med styr­te­ne sid­ste år, kan alt ske. Lø­bet kan væ­re ov­re på et split­se­kund. Det stil­ler ek­stra krav til ryt­ter­ne og hol­de­ne. He­le hol­det skal væ­re på top­pen for at vin­de, « si­ger han.

I går udt­og Tin­koff- Saxo, Team Sky, Asta­na og Mo­vistar det en­de­li­ge mand­skab til Tou­ren. Ud over, at vi kan glæ­de os over tre dan­ske­re i lø­bet, er hol­de­ne og­så spæk­ket med stjer­ner og pro­fi­ler.

Men hvil­ket af hol­de­ne er stær­ke­st? BT har bedt Kim Ples­ner og tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter og nu­væ­ren­de eks­pert på TV2, Rolf Sø­ren­sen, ta­ge stil­ling til føl­gen­de om de fi­re hold: Hvad ken­de­teg­ner hol­det? Stør­ste over­ra­skel­se på hol­det? Hol­dets stør­ste svag­hed? Hol­dets stør­ste styr­ke? Her kan de vin­de Tou­ren.

Rolf Sø­ren­sen har des­u­den gi­vet hol­de­ne 1- 5 stjer­ner ef­ter de­res styr­ke.

Rolf Sø­ren­sen: Kim Ples­ner: Det er over­ra­sken­de, at de tog Dow­sett med. Det vi­ser, at de vir­ke­lig sat­ser på hold­tids­kørs­len, hvor de har tre de­ci­de­re­de en­kelt­start­s­ryt­te­re. Det kan in­gen an­dre hold ham­le op med. Rolf Sø­ren­sen: Val­ver­de er jo en luksus­hjæl­pe­ryt­ter. Hvis han of­rer sig for Qu­in­ta­na, får de an­dre hold det vir­ke­lig svært. Og så ta­ger hol­det nok og­så tid på hold­tids­kørs­len. Kim Ples­ner: De to bjer­gryt­te­re, Ser­gio He­nao og Mi­kel Nie­ve, er ik­ke med, men det vir­ker til, man har gå­et ef­ter at få en sam­men­tøm­ret flok. De har ik­ke haft så man­ge ska­der, så hol­det har kun­net væl­ge og vra­ge mel­lem al­le ryt­te­re. Kim Ples­ner: Sid­ste år hav­de de spa­ni­e­re og en østri­ger med. I år er det næ­sten kun en­gelsk- ta­len­de ryt­te­re. Det be­ty­der, at det er en me­get sam­men­tøm­ret og ho­mo­gen flok. Stan­nard og Rowe er stær­ke på de fla­de styk­ker. Tho­mas kan le­ve­re på bro­sten - og re­sten kan i bjer­ge­ne.

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Det er et su­per- stærkt hold på al­le om­rå­der. Hvis man mat­cher dem di­rek­te over for Tin­koff- Saxo, er der ik­ke den store for­skel. Froo­me er den su­veræ­ne le­der, alt er byg­get op om. Hol­dets mu­lig­he­der hvi­ler på hans skul­dre.

Con­ta­dor er må­ske en stær­ke­re le­der end Froo­me. Og så kan der væ­re lidt på hold­tids­kørs­len, hvor Mo­vistar og Asta­na ser stær­ke­re ud. El­lers er det et kom­plet hold.

He­le hol­det skal væ­re der i bjer­ge­ne. Og­så på ned­kørs­ler­ne, og når det bli­ver regn­vejr. Det har tid­li­ge­re væ­ret Froo­mes sva­ge punkt.

Le­del­sen har vun­det lø­bet med In­du­rain fem gan­ge, så de ken­der sej­rs­form­len. Qu­in­ta­na har må­ske pro­ble­mer på flad vej, men der har de et par af de tun­ge dren­ge. Kom­mer han ik­ke i pro­ble­mer her, kan han nær­mest selv kla­re sa­ger­ne i bjer­ge­ne.

Bred­den i bjer­ge­ne. De har Val­ver­de og Qu­in­ta­na, og så er der et styk­ke ned til re­sten. Må­ske har man vur­de­ret, at de to ik­ke får brug for hjælp, og at det i ste­det er på det fla­de, de kan få pro­ble­mer.

Man så i Rout de Sud, at Qu­in­ta­na har pro­ble­mer på ned­kørs­ler. Con­ta­dor sat­te ham i hvert fald. Så dér skal han ha­ve Val­ver­de som pi­lot. Hol­det skal og­så sør­ge for, at Qu­in­ta­na ik­ke ta­ber tid, før bjer­ge­ne – så skal han selv gø­re det fær­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.