NS STÆR­KE­STE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Fo­to: Reu­ters, EPA Rolf Sø­ren­sen: Det er må­ske det stær­ke­ste hold af de fi­re. Con­ta­dor er nok den stær­ke­ste le­der, og hvis Ma­j­ka kø­rer, som han ple­jer i bjer­ge­ne, får man ik­ke en me­get bed­re mand som luksus- løjt­nant. Så ved jeg, at Ben­na­ti er fuld­stæn­dig fly­ven­de.

Kim Ples­ner:

Rolf Sø­ren­sen:

Kim Ples­ner:

Rolf Sø­ren­sen:

Kim Ples­ner:

Rolf Sø­ren­sen:

Kim Ples­ner:

Jeg hav­de ik­ke for­ven­tet, at de tog Bas­so med. Der­u­d­over er fem af ryt­ter­ne fra Giro’en med, selv­om de kør­te dår­ligt. Må­ske reg­ner man med, at de kør­te sig i form. Men Bas­so får pro­ble­mer, hvis han ik­ke op­per sig.

Hol­det er me­re slidt end de an­dre, der kun har for­be­redt sig til Tou­ren. På fjer­de eta­pe skal de over bro­sten, og her har hol­det må­ske ik­ke de stør­ste eks­per­ter.

Hol­det har få­et helt ny di­men­sion i Pe­ter Sa­gan. Vi får en Sa­gan at se, som in­gen for­ven­ter. Han kom­mer til at hjæl­pe, som in­gen har set før. Han vil gø­re li­ge, hvad de be­der om. Med hans styr­ke bli­ver han ut­ro­lig vig­tig.

Alt af­hæn­ger af, om ryt­ter­ne er fri­ske nok. De har væ­ret i gang si­den Giro’en. Og det var vel at mær­ke den hårdeste Grand Tour i mands min­de. Spørgs­må­let er, om Con­ta­dor har kræf­ter­ne i den tred­je uge af lø­bet.

Asta­na har kørt vir­ke­lig stærkt he­le sæ­so­nen – og var im­po­ne­ren­de i Giro’en. Ni­ba­li er god til at sid­de de rig­ti­ge ste­der. Det så man og­så sid­ste år, hvor Asta­na kla­re­de de fla­de etaper bedst.

Jeg sy­nes ik­ke, der er no­gen over­ra­skel­ser. Ryt­ter­ne er så stær­ke, at det af­hæn­ger af dags­for­men. Og dér har sport­s­di­rek­tø­rer­ne det rig­ti­ge ind­blik i, hvem der er stær­ke­st nu.

Ni­ba­li er må­ske den sva­ge­ste af de fi­re i bjer­ge­ne. Så som hold skal de over­præ­ste­re for at hol­de Ni­ba­li frem­me – el­lers skal de vin­de tid på de fla­de etaper el­ler på ned­kørs­ler. El­lers har han ik­ke en chan­ce.

Ni­ba­lis fan­de­ni­voldsk­hed. Han er ube­reg­ne­lig og an­gri­ber, når man mindst ven­ter det. Fuglsang er og­så en styr­ke. Han er godt kø­ren­de – og Ni­ba­li er ik­ke ban­ge for at spil­le ham ud i an­greb. Det kan sæt­te de an­dre un­der pres.

Ni­ba­li skal vin­de tid før bjer­ge­ne. De skal le­ve­re over­ra­skel­ses­an­greb, li­ge­som sid­ste år hvor Ni­ba­li plud­se­lig tog 10 se­kun­der på en flad eta­pe. Han har ik­ke den sam­me styr­ke som de an­dre fa­vo­rit­ter opad. Han skal stjæ­le tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.