HO­BRO- TRÆ­NER

Jo­nas Dal er be­æ­ret over at bli­ve sat i for­bin­del­se med det le­di­ge træ­nerjob i FCM, og me­ner godt han kan løft e op­ga­ven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAR TIL FCM Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Ho­bro- træ­ne­ren Jo­nas Dal er ble­vet nævnt som en mu­lig afl øser for Glen Rid­ders­holm i FC Midtjylland. For­ti­den ta­ler for den un­ge træ­ner, der hel­le­re end ger­ne vil tak­ke ja til et ch­eft ræ­nerjob.

Glen Rid­ders­holms af­sked i sid­ste uge sat­te spe­ku­la­tio­ner om FC Midtjyl­lands frem­ti­di­ge træ­ner i fuld gang, hvor book­ma­ke­ren Bet25 end­da har fun­det sig nødsa­get til at luk­ke alt spil på én en­kelt kan­di­dat – nem­lig 38- åri­ge Jo­nas Dal. kon­kret, « si­ger Jo­nas Dal til BT.

Jo­nas Dal har holdt for­bin­del­sen ved li­ge med FC Midtjylland på grund af sit job som læ­rer på højsko­len i Ikast, som han har pas­set ved si­den af job­bet som ch­eft ræ­ner i Ho­bro.

Her hav­de han en aft ale med Midtjyl­lands hold­le­der, Jørn Kjær, der er Si­mon Kjærs far, om, at han kun­ne ha­ve sit træ­ning­s­tøj lig­gen­de i klub­ben, så det er gen­nem sæ­so­nen ble­vet til en del snak­ke om we­e­ken­dens resultater med ven­ner­ne i Midtjylland.

Lig­ger li­ge til høj­re­be­net

Selv sy­nes han da og­så, at det lig­ger li­ge til høj­re­be­net, at midtjy­der­ne skal spør­ge ham om det le­di­ge job.

» Hvis der er me­nin­gen, at man vil hen­te et pro­mi­nent træ­ner­navn, har jeg ik­ke op­tjent den ære end­nu. Hvis man vil fort­sæt­te i sam­me spor, ken­der jeg alt til, hvad Glen Rid­ders­holm har stå­et for, og hvad klub­ben står for. Det al­ler­vig­tig­ste er, at jeg ken­der klub­bens vær­di­er. Som helt grøn træ­ner har jeg væ­ret ude og træ­ne i omegns- klub­ber og ved, hvor me­get det be­ty­der for klub­ben, at der er op­bak­ning fra he­le re­gio­nen. Vil man kø­re vi­de­re med, at en ch­eft ræ­ner ken­der de un­der­lig­gen­de vær­di­er, og det er det, man vil gø­re en dyd ud af, så vil­le det da lig­ge li­ge til høj­re­be­net at spør­ge mig, om jeg kun­ne ha­ve lyst. Men jeg tror, de ta­ger sig god tid til at fi nde den træ­ner, de ger­ne vil ha­ve. Og hvor jeg lig­ger hen­ne i det he­le, har jeg svært ved sva­re på, « ly­der det fra Dal.

Skul­le det en­de med et job­til­bud til Dal, me­ner han ik­ke, at det er for tid­ligt i kar­ri­e­ren på trods af, at han først nu er ble­vet fuld­tid­stræ­ner i Ho­bro.

» Når det li­ge præ­cis er FC Midtjylland, tror jeg ik­ke, det er for tid­ligt. Jeg ken­der alt og al­le, spil­lesti­len og må­den, man vil gø­re det på. Jeg kan sam­men­lig­ne det med den­gang, jeg blev ch­eft ræ­ner i Ho­bro, hvor det – uden yder­li­ge­re sam­men­lig­ning – var li­ge­som at få børn. Man ved al­drig, om man er helt klar til det, men når det så sker, er man der sgu, og så le­ver man op til det an­svar, man står med. Så jeg er helt sik­ker på, at det vil­le væ­re det sam­me i Midtjylland. Jeg har end­nu ik­ke stå­et over for en ud­for­dring, der har væ­ret for stor for mig. Jeg er ik­ke en ty­pe, der si­ger nej til ud­for­drin­ger, og jeg kan ik­ke se, hvor­for det ik­ke skul­le gå for mig i Midtjylland, ba­re for­di det er en stør­re klub end Ho­bro. «

Jo­nas Dal har sta­dig ét år tilbage af kon­trak­ten med Ho­bro .

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Ho­bro- træ­ner Jo­nas Dal har væ­ret en del af FCM i man­ge år og ken­der der­for alt til klub­ben og dens vær­di­er. Der­for me­ner han, at han vil væ­re en op­lagt kan­di­dat, hvis klub­ben vil for­sæt­te i sam­me stil som hidtil. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.