’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­nas Dal

Hvis man vil fort­sæt­te i sam­me spor, ken­der jeg alt til, hvad Glen Rid­ders­holm har stå­et for, og hvad klub­ben står for

At Ho­bro- træ­ne­ren næv­nes som en mu­lig mand til job­bet, er ik­ke uden grund. Dal er født og op­vok­set i Ikast og har væ­ret en del af FC Midtjylland fra klub­bens stift el­se i 1999, in­den han i for­å­ret 2013 kom til Ho­bro, hvor han har væ­ret træ­ner si­den.

Be­æ­ret og yd­myg

Dal har da og­så snak­ket med Midtjylland, men det har væ­ret for at bli­ve klogere på, hvad der ske­te, da Glen Rid­ders­holm sag­de op.

» Jeg er me­get be­æ­ret og me­get yd­myg over at bli­ve sat i for­bin­del­se med job­bet i FC Midtjylland. At bli­ve sat op sam­men med de ka­pa­ci­te­ter, der el­lers bli­ver nævnt, er jeg helt vildt stolt over. Og jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, jeg ik­ke hav­de snak­ket med folk fra FC Midtjylland. Blandt an­det Claus Ste­in­le­in ( sport­s­di­rek­tør i FC Midtjylland, red.). Jeg har væ­ret i klub­ben he­le mit liv, og når Glen si­ger op, er det selv­føl­ge­lig en stor ting. Så jeg har snak­ket med en mas­se for­skel­li­ge men­ne­sker om, hvad der er sket. Man­ge af dem er jo og­så mi­ne pri­va­te ven­ner, og jeg skul­le li­ge hø­re, hvad der var sket li­ge­som al­le an­dre. Der har væ­ret et par jo­kes som ’ tænk, hvis det bli­ver dig’, men ik­ke no­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.