MES­SI MED RYGG

Lio­nel Mes­si bæ­rer en hel na­tions for­vent­nin­ger om en Copa Ame­ri­ca- ti­tel på si­ne skul­dre. Ar­gen­ti­na er som al­tid med Mes­si på hol­det tårn­høj fa­vo­rit, men trods en plads i se­mi­fi­na­len har hver­ken hol­det el­ler ho­ved­per­so­nen selv im­po­ne­ret ind­til nu, og spø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TITELTØRKE

Mor­ten Bjer­re­gaard Ver­dens vel nok bed­ste fod­bold­spil­ler har vun­det 24 tit­ler med FC Bar­ce­lo­na og var og­så ar­ki­tek­ten bag FC Bar­ce­lo­nas drøm­me­sæ­son, da klub­ben vandt al­le tur­ne­rin­ger, den delt­og i.

An­der­le­des spar­som har suc­ce­sen væ­ret for Lio­nel Mes­si, der fyld­te 28 år i sid­ste uge, når han har tør­net ud for Ar­gen­ti­na. Al­tid li­ge ved og næ­sten.

Men nu skal det en­de­lig væ­re. Ar­gen­ti­na har med hiv og sving spil­let sig frem til se­mi­fi­na­len i det­te års Copa Ame­ri­ca i Chi­le og er stor­fa­vo­rit til at løf­te tro­fæ­et for før­ste gang si­den 1993.

Den­gang vandt Ar­gen­ti­na Copa Ame­ri­ca i Ecu­a­dor, men si­den har Ar­gen­ti­na ik­ke stå­et øverst på skam­len ved de sy­da­me­ri­kan­ske mester­ska­ber el­ler ved VM – på trods af, at Ar­gen­ti­na de se­ne­ste knap 10 år har kun-

VM I 2006

net møn­stre et stjer­nespæk­ket mand­skab an­ført af den fi­re­fol­di­ge vin­der af Bal­lon d’Or, der de­bu­te­re­de i slut­run­de­sam­men­hæng ved VM i Tys­kland i 2006 i en al­der af 18 år.

’ La Al­bi­ce­le­ste’ har dog væ­ret tæt på i to om­gan­ge. Men bå­de i Copa Ame­ri­ca­fi­na­len i 2007 og VM- fi­na­len i 2014 måt­te ar­gen­ti­ner­ne se sig slå­et – af hen­holds­vis Bra­si­li­en og Tys­kland.

Men nu skal det væ­re. For det vil væ­re en døds­synd, hvis ik­ke Ar­gen­ti­na vin­der mini­mum et stort tro­fæ i nu­ti­dens Mes­si- æra.

» Det vil væ­re util­gi­ve­ligt, hvis den­ne ge­ne­ra­tion af spil­le­re ik­ke vin­der en ti­tel, « sag­de Ar­gen­ti­nas land­stræ­ner Ge­rar­do Mar­ti­no før Copa Ame­ri­ca.

Mang­ler skarp­hed

Og når man skim­mer stjer­ne­nav­ne­ne på Ar­gen­ti­nas trup­li­ste, er der da og­så gro­bund for et ar­gen­tinsk fest­fyr­vær­ke­ri med of­fen­si­ve pro­fi­ler som Ser­gio Agüero, Gon­za­lo Hi­gu­ain, Car­los Te­vez og Án­gel Di María, mens hol­dets de­fen­siv ud­gø­res Lio­nel Mes­si bli­ver den yng­ste ar­gen­ti­ner ved et VM no­gen­sin­de, da han skif­tes ind i grup­pe­kam­pen mod Ser­bi­en ot­te da­ge før sin 19- års fød­sels­dag. Det fejrer han ved at sco­re det sid­ste mål i 6- 0- sej­ren. Der­med bli­ver han den sjet­teyng­ste målsco­rer i VM- hi­sto­ri­en. Det er dog be­græn­set, hvad han får af spil­le­tid, in­den vært­s­na­tio­nen Tys­kland slår Ar­gen­ti­na i kvart­fi­na­len.

COPA AMÉRI­CA I 2007

Med ni po­int og en målsco­re på 9- 3 stry­ger Ar­gen­ti­na su­verænt vi­de­re fra den ind­le­den­de grup­pe i Ve­nezu­ela, og med sej­re på hen­holds­vis 4- 0 og 3- 0 i kvart- og se­mi­fi­na­len over Peru og Me­xi­co vir­ker Mes­si og co. ustop­pe­li­ge. Men i fi­na­len yd­my­ges hol­det af Bra­si­li­en, der vin­der 3- 0. he­der mod især Co­lom­bia. Hans landsholdskollega og go­de ven, Ser­gio Agüero, er dog sik­ker på, at hol­dets an­fø­rer og alt­over­skyg­gen­de om­drej­nings­punkt slår til, når det for al­vor gæl­der.

» Må­le­ne skal nok kom­me, han skal ba­re væ­re tå­l­mo­dig. Han er al­tid un­der pres for at sco­re mål, så han ken­der fø­lel­sen. Men han sat­ser al­tid med hjer­tet, og han bli­ver ved med at kæm­pe. Det gi­ver hol­det selv­til­lid, for når Mes­si kæm­per, så kæm­per he­le hol­det med ham, « sag­de Agüero til pres­sen for­ud for se­mi­fi­na­le­kam­pen mod Pa­ragu­ay.

Ar­gen­ti­na spil­ler se­mi­fi­na­le mod Pa­ragu­ay i nat. Den an­den se­mi­fi­na­le mel­lem vært­s­na­tio­nen Chi­le og Peru blev spil­let ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning. Fi­na­len spil­les i San­ti­a­go på lør­dag.

morh@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.