’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vil væ­re util­gi­ve­ligt, hvis den­ne ge­ne­ra­tion af spil­le­re ik­ke vin­der en ti­tel

Ge­rar­do Mar­ti­no, Ar­gen­ti­nas land­stræ­ner af stær­ke nav­ne som Javi­er Ma­s­che­ra­no, Ni­colás Ota­men­di og Pablo Za­ba­le­ta.

Men pran­gen­de har spil­let ik­ke væ­ret end­nu i tur­ne­rin­gen. I åb­nings­kam­pen spil­le­de Ar­gen­ti­na uaf­gjort 2- 2 mod Pa­ragu­ay ef­ter­fulgt af to smal­le 1- 0- sej­re over Uru­gu­ay og Ja­mai­ca, hvor Lio­nel Mes­si fejre­de sin kamp num­mer 100 for ’ La Al­bi­ce­le­ste’.

De syv po­int var dog nok til at vin­de grup­pen, og i kvart­fi­na­len mod Co­lom­bia var Mes­si og co. klart over­leg­ne i spil og chan­cer, men skarp­he­den var ik­ke- ek­si­ste­ren­de. Kun en af­gø­ren­de scor­ing i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen af Car­los Te­vez sik­re­de se­mi­fi­na­le­plad­sen.

Snart sid­ste udkald

Hvis man var over­troisk, kun­ne man fri­stes til at me­ne, at der lig­ger en for- ban­del­se over Lio­nel Mes­si, når han træk­ker lands­holds­drag­ten over ho­ve­d­et. Han har del­ta­get i fem slut­run­der og og­så væ­ret i to fi­na­ler, men beg­ge er ble­vet tabt. Ved næ­ste VM i 2018 vil han væ­re 31 år, så det er sand­syn­lig­vis hans sid­ste mu­lig­hed for at træ­de ud af Die­go Ma­ra­do­nas skyg­ge.

I si­ne 101 land­skam­pe har Mes­si sco­ret 46 mål. Flot og kun 10 mål fra Ga­bri­el Ba­ti­stutas re­kord, men det er og­så langt fra det im­po­ne­ren­de snit, som Mes­si har præ­ste­ret på klubhol­det Bar­ce­lo­na. Fra 2008, til og med den net­op af­slut­te­de sæ­son, har Lio­nel Mes­si sco­ret 370 mål i 372 kam­pe for Champions League- vin­der­ne.

io­nel Mes­si har ind­til nu kun for­må­et at sco­re et en­kelt mål i det­te års Copa Ame­ri­ca trods tal­ri­ge mu­lig-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.