AaB- pro­fil tæt på skift e til stor­klub

Ras­mus Thelan­der er kun et be­stå­et læ­ge­tjek fra at skift e AaB ud med Pa­nat­hin­ai­kos i Græken­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Mens Eu­ro­pa i spæn­ding ven­ter på, om der kom­mer et ’ Gre­xit’ el­ler ej, er der én, der væl­ger at gå mod strøm­men og ta­ge til Græken­land trods det lu­ren­de øko­no­mi­ske ka­os i lan­det.

AaBs Ras­mus Thelan­der an­kom i går til At­hen, hvor han iføl­ge BTs op­lys­nin­ger vil un­der­skri­ve en kon­trakt med stor­klub­ben Pa­nat­hin­ai­kos. Thelan­der lan­de­de om­kring klok­ken 12.00 i luft hav­nen i den græ­ske ho­ved­stad og skul­le her­eft er gen­nem­gå det ob­liga­to­ri­ske læ­ge­tjek.

Iføl­ge fl ere græ­ske pres­sekil­der bli­ver Ras­mus Thelan­der til­budt en fi re­årig kon­trakt. Hvor stor over­gangs­sum­men bli­ver, vi­des ik­ke. Thelan­ders kon­trakt med AaB ud­lø­ber al­le­re­de eft er næ­ste sæ­son, og det vil in­fl ue­re pri­sen.

Det er den tid­li­ge­re lands­holds­an­fø­rer René Hen­rik­sen, der spil­le­de for Pa­nat­hin­ai­kos fra 1999 til 2005 og i dag age­rer nor­disk scout for klub­ben, som iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har an­be­fa­let sin tid­li­ge­re klub at hen­te den 23- åri­ge mid­ter­for­sva­rer til klub­ben.

Det er an­gi­ve­ligt den før­ste præ­sta­tio­ner spil­le­de han sig ind på den dan­ske fod­bolds­ce­ne. I Pa­nat­hin­ai­kos er Thelan­der ud­set til at kon­kur­re­re med Stat­his Tavla­ri­dis og Ser­gio Sán­chez Or­te­ga om spil­le­tid i det cen­tra­le for­svar. Sidst­nævn­te mel­des dog tæt på et skift e fra Pa­nat­hin­ai­kos til Mála­ga.

Ud over René Hen­rik­sen, har Jan Mi­cha­el­sen og Claus Ni­el­sen tid­li­ge­re spil­let for Pa­nat­hin­ai­kos, der blev num­mer to eft er Olym­pi­akos i sid­ste sæ­son. Det be­ty­der, at klub­ben træ­der ind i tred­je run­de af Champions Le­agu­e­kva­li­fi ka­tio­nen, hvor hol­det en­ten skal mø­de Mo­na­co, Club Brug­ge, CSKA Moskva, Ajax el­ler Shakh­tar Do­netsk.

Hvis Ras­mus Thelan­der som ven­tet skif­ter til græ­ske Pa­nat­hin­ai­kos, vil det væ­re den an­den dan­ske Su­per­liga- for­sva­rer, der skif­ter til en klub med go­de chan­cer for at slip­pe igen­nem til Champions League- grup­pe­spil­let. For en må­ned si­den skif­te­de OBs Da­ni­el Hø­egh til de schweizi­ske me­stre fra Ba­sel. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.