Di­scove­ry gi­ver 10 mia. kr. for OL- ret­tig­he­der

For før­ste gang er tv- ret­tig­he­der­ne ble­vet solgt til én tv- sta­tion i Eu­ro­pa

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HI­STO­RISK AF­TA­LE

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg Hvis du i frem­ti­den vil føl­ge med i De Olym­pi­ske Le­ge, skal du ha­ve ka­na­ler som Eu­rosport i tv- pak­ken. Di­scove­ry Networks, der blandt an­det ejer SBS, som står bag ka­na­ler som Ka­nal4, Ka­nal5, 6’ eren og se­ne­st Eu­rosport og Ca­nal9, har net­op sik­ret sig ret­tig­he­der­ne til OL 2018 til 2022.

For før­ste gang no­gen­sin­de har Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité ( IOC) solgt de eu­ro­pæ­i­ske ret­tig­he­der til ét tv- sel­skab. det bli­ver Eu­rosport- ka­na­ler­ne, der skal vi­se le­ge­ne frem­over.

Pri­sen for ret­tig­he­der­ne, der om­hand­ler tv og al­le an­dre plat­for­me, lig­ger på næ­sten 10 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner. Di­scove­ry når ud til om­kring 700 mil­li­o­ner se­e­re i he­le Eu­ro­pa.

» De ind­tæg­ter, der bli­ver ge­ne­re­ret af den­ne lang­sig­te­de af­ta­le, vil bli­ve for­delt tv- sta­tio­nen, at den er vil­lig til at la­de mindst 200 ti­mers trans­mis­sio­ner bli­ve vist på ka­na­ler, der mod­sat sta­tio­nens ka­na­ler er gra­tis.

I Stor­bri­tan­ni­en er der for ek­sem­pel en re­gel om, at der skal vi­ses mindst 200 ti­mers OL som gra­tis tv.

Di­scove­rys di­rek­tør, David Zaslav, åb­ner da og­så for at for­hand­le om at ud­le­je nog­le af ret­tig­he­der­ne.

» Èt af vo­res mål vil væ­re at ar­bej­de med nog­le af de bed­ste olym­pi­ske ak­tø­rer. BBC vil få en mu­lig­hed for at le­je nog­le af ret­tig­he­der­ne. Vi er åb­ne for for­hand­lin­ger på al­le mar­ke­der, « si­ger David Zaslav til Gu­ar­di­an.

Af­ta­len om­fat­ter vin­ter­OL i 2018 i Py­eong­chang i Syd­korea og 2022 samt som­mer- OL i 2020 i Tokyo og 2024 i en end­nu ukendt værts­by.

Det kom­men­de OL i Rio de Ja­neiro er ik­ke om­fat­tet af den nye af­ta­le. Le­ge­ne vil der­for sta­dig bli­ve vist på DR og TV2 næ­ste som­mer. Beg­ge ka­na­ler hå­ber dog på, at de vil få mu­lig­hed for at vi­se olym­pisk sport – af­hæn­gig af Di­scove­rys pri­ser og be­tin­gel­ser.

De olym­pi­ske rin­ge er al­le­re­de nu syn­li­ge i den kom­men­de værts­by Rio de Ja­neiro. Næ­ste som­mers OL kan bli­ve det sid­ste, der bli­ver vist på pu­blic ser­vi­ce- sta­tio­ner. Fo­to: AFP

joko@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.