’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi er åb­ne for for­hand­lin­ger på al­le mar­ke­der

David Zaslav, di­rek­tør for

Di­scove­ry Networks af IOC på tværs af den olym­pi­ske be­væ­gel­se for at støt­te idræt­tens ud­vik­ling over he­le ver­den, « si­ger IOC­præ­si­dent Tho­mas Bach om den hi­sto­ri­ske af­ta­le.

Olym­pisk tv- ka­nal

Af­ta­len får kon­se­kven­ser for de eu­ro­pæ­i­ske pu­blic ser­vi­ce- sta­tio­ner, som hidtil har sik­ret sig tv- ret­tig­he­der­ne til OL sam­let via Eu­ro­pe­an Bro­adca­sting Uni­on ( EBU), der be­står af 70 pu­blic ser­vi­ce- me­di­er. Men den­ne gang kun­ne EBUs bud alt­så ik­ke mat­che Di­scove­rys. Den nye af­ta­le be­ty­der der­for, at blandt an­dre bri­ti­ske BBC og dan­ske DR og TV2 kan gå glip af ret­tig­he­der­ne.

Iføl­ge BBC har Di­scove­ry pla­ner om at ud­vik­le en sær­skilt, olym­pisk tv­ka­nal. Des­u­den med­del­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.