LIL­LE­BROR LØSLADT

Iføl­ge svensk po­li­ti stram­mes net­tet om sto­re­bror i Lisa- dra­bet

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: Tho­mas Jo­hans­son

PI­GED­RAB tægts­fængs­let i mord­s­a­gen, men nu er kun en af dem - en 35- årig sto­re­bror - sta­dig bag trem­mer.

I sid­ste uge blev hans 34- åri­ge hu­stru løsladt af de sven­ske eft er­for­ske­re, og nu er og­så hans 31- åri­ge lil­le­bror ble­vet slup­pet fri. An­gi­ve­ligt på grund af mang­len­de be­vi­ser.

egge de li­tau­i­ske mænd be­fandt sig i Sve­ri­ge som sæ­so­n­ar­bej­de­re.

Svensk po­li­ti me­ner at ha­ve ind­kred­set den egent­li­ge ger­nings­mand til dra­bet på 17- åri­ge Lisa Holm, der for få uger si­den ryste­de he­le Sve­ri­ge.

Tre li­tau­e­re har sid­det va­re-

» De se­ne­ste un­der­sø­gel­ser har styr­ket mi­stan­ken mod den æld­ste bror. Blandt an­det rets­me­di­cinsk be­vis­ma­te­ri­a­le, « si­ger vi­ce­che­fankla­ger Lars- Göran Wen­ner­holm til den sven­ske avis Expres­sen.

Af­ven­ter rap­port

Sa­gens eft er­for­ske­re ven­ter med spæn­ding på den ful­de ob­duk­tions­rap­port. I lør­dags fi k de de før­ste resultater af ob­duk­tio­nen af Lisa Holms lig, som kan væ­re med til præ­cis at klar­læg­ge de­tal­jer­ne om hen­des vold­som­me død.

Fin­des der spor af den 35- åri­ge li­tau­ers dna på det 17- åri­ge mor­doff ers krop, kan det væ­re det fæl­den­de be­vis i sa­gen, vur­de­rer eks­per­ter.

Den ho­ved­mistænk­tes 31- åri­ge lil­le­bror er dog sta­dig un­der mi­stan­ke i for­bin­del­se med Lisa Holms død.

» Men der er ik­ke læn­ge­re be­hov for, at han bli­ver til­ba­ge­holdt, og vi har der­for be­slut­tet, at han skal løsla­des, « si­ger an­kla­ger Lars- Göran Wen­ner­holm.

Sto­re­bro­de­rens 34- åri­ge hu­stru blev i be­gyn­del­sen af eft er­forsk­nin­gen og­så an­holdt af po­li­ti­et sam­ti­dig med sin mand og svo­ger. Hun er mistænkt for at ha­ve dæk­ket over dra­bet på Lisa Holm, men blev løsladt i sid­ste uge.

Iføl­ge sven­ske me­di­er har hun nu for­ladt Sve­ri­ge, da hun ved sin løsla­del­se ik­ke hav­de få­et ud­rej­se­for­bud.

Den 31- åri­ge li­tau­er, der blev an­holdt for mor­det på den 17- åri­ge Lisa Holm, er nu løsladt igen grun­det man­gel på be­vi­ser. Men den 31- åri­ges sto­re­bror er sta­dig i po­li­tiets va­re­tægt, og sa­gen, der op­ta­ger Sve­ri­ge, rul­ler vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.