Fun­det eft er fem da­ge

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

MORD­S­AG

17- åri­ge Lisa Holm for­svandt den 7. ju­ni, da hun skul­le til at kø­re på knal­lert fra sit ar­bej­de på en café i den lil­le by Blom­berg i Västergöt­land øst for Göte­borg.

Hun kom al­drig hjem. Eft er næ­sten en uges in­tens eft er­søg­ning blev hen­des lig fun­det på en gård, som blot lig­ger 300 me­ter fra den café, hvor Lisa Holm nå­e­de at ar­bej­de i kun tre uger.

De to li­tau­i­ske mænd, der mistæn­kes i sa­gen, ar­bej­de­de på går­den som sæ­so­n­ar­bej­de­re, mens kvin­den - som og­så har væ­ret an­holdt - tid­li­ge­re har væ­ret an­sat på sam­me café som Lisa Holm.

Kort før sin for­svin­den hav­de den 17- åri­ge gym­na­siepi­ge ved 18- ti­den sendt en sms til sin far, hvor der stod, at hun var på vej hjem. Da hun ik­ke duk­ke­de op, kon­tak­te­de fa­de­ren po­li­ti­et.

Hen­des knal­lert blev fun­det uden for ca­fe­en med nøg­ler­ne sid­den­de i. En stor eft er­søg­ning med bå­de po­li­ti og fri­vil­li­ge blev sat i gang, og i lø­bet af de før­ste da­ge blev fl ere af hen­des ejen­de­le fun­det nær ca­fe­en. Men der skul­le gå fem døgn, in­den hen­des lig blev fun­det i en nær­lig­gen­de la­de.

Det er til­sy­ne­la­den­de end­nu ik­ke lyk­ke­des po­li­ti­et at fast­slå, på hvil­ket tids­punkt i lø­bet af de fem døgn, Lisa Holm rent fak­tisk blev slå­et ihjel. Og­så mo­ti­vet er ukendt.

Lisa Holm for­svandt den 7. ju­ni, da hun på knal­lert skul­le kø­re hjem fra ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.