Drop kra­ve­ne

BT - - DEBAT - PO­LI­TIK Fre­de­riks­berg DANSK FOL­KE­PAR­TI København Ø

An­ders Lange

Stil krav til fl ygt­nin­ge, stil krav til sko­lebør­ne­ne, stil krav til læ­rer­ne, stil krav om vækst.

Hvor­for stil­ler vi egent­lig al­le dis­se krav? De børn og un­ge, jeg ar­bej­der med, bli­ver me­re mo­ti­ve­re­de, når vi glæ­der os til, at de skal lø­se en op­ga­ve. Især hvis de selv har få­et ejer­skab for op­ga­ven gen­nem en po­si­tiv di­a­log, hvor de har haft ind­fl ydel­se i pro­ces­sen. Krav er ud­tryk for et asym­me­trisk magt­for­hold, hvor no­gen ved bed­re, og den an­den kun gi­der, hvis den­ne per­son får krav, som skal op­fyl­des.

Tænk, hvis vi fak­tisk spurg­te fl ygt­nin­ge om, hvil­ke om­rå­der de kan og vil ar­bej­de med. Det let­te­ste er at stille krav ud fra sin egen livs­ver­den. Men vi må for­stå og ind­dra­ge de per­so­ner, som skal udføre ar­bej­det. Det sam­me gæl­der i sko­len. Bør­ne­ne skal læ­re ud fra det, som de sy­nes er sjovt. Sjovt ri­mer ik­ke på krav. Men mon ik­ke læ­rin­gen er stør­re, hvis bør­ne­ne læ­rer gen­nem de­res selvvalg­te in­ter­es­se. Lad os drop­pe at ma­ni­feste­re os over for for hin­an­den gen­nem en krav- dis­kurs. Lad os i ste­det ha­ve po­si­ti­ve for­vent­nin­ger til hin­an­den.

Flem­m­ing Franklin Fi­s­cher

Det er yn­ke­ligt at se Løk­ke Ras­mus­sen klam­re sig til mag­ten. Han har jo egent­lig ik­ke man­dat til at sty­re lan­det, og en ren Ven­stre- re­ge­ring vil fø­re lan­det ud i en mu­lig ny valg­kamp. Det er vi væl­ge­re ik­ke tjent med. DF står stra­te­gisk klogt på si­de­linj­en, men bur­de gå i re­ge­ring og ta­ge an­svar. Alt an­det er væl­ger­bed­rag. Men et par år i re­ge­rin­gen vil ko­ste dem stem­mer, da po­li­tik er det umu­li­ges kunst; at gø­re al­le til­freds. For­stå­e­ligt nok, har de me­re magt i op­po­si­tion, men DF er et vok­sent par­ti og må ta­ge os væl­ge­re al­vor­ligt, så vi kan få et fol­ke­ting, der kan kom­me fremad.

» Kom­mer du til Dan­mark, skal du selv­føl­ge­lig ar­bej­de, « sag­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i sin nytårs­ta­le.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.