Ja, stran­de­ne bli­ver at­trak­ti­ve

BT - - DEBAT - THO­MAS DA­NI­EL­SEN

Land­diskrikt­sord­fø­rer, Ven­stre

gi­ve mu­lig­hed for vækst og vir­ke­lyst i he­le lan­det og ik­ke kun i stør­re by­er. Det er me­get for­skel­ligt, om man kig­ger på pri­vat­be­bo­el­se, åbent land­skab el­ler vo­res stran­de. Pri­vat skal na­tur­be­skyt­tel­sen ud af folks ha­ver. Na­tursty­rel­sen skal ik­ke ud og kon­trol­le­re ab­sur­de ting, som hvor man har pla­ce­ret en bænk. Det gør, at folk fø­ler, de bor i et fængsel. Selv­føl­ge­lig skal man kun­ne læg­ge fl iser om­kring sit hus, og­så selv­om man bor in­den for strand­be-

VI ØN­SKER AT

skyt­tel­ses­linj­en el­ler kyst­nær­heds­zo­nen.

300- ME­TERS- REG­LEN SKAL KUN

gæl­de ste­der, hvor der er sam­men­hæn­gen­de na­tur, men den vil sta­dig gæl­de for mar­ker og stran­de. Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­nings skræm­me­kampag­ne om, at vi vil byg­ge i strand­kan­ten og det åb­ne land, læg­ger vi ik­ke op til. Og stran­de­ne bli­ver ik­ke pla­stret til med ho­tel­ler. Vi læg­ger ik­ke op til, at man kan få byg­ge­til­la­del­se på åbent land, men at man får nem­me­re mu­lig­hed for at la­ve sam­men­hæng mel­lem by

og havn.

ak­ti­vi­te­ter på stran­de­ne, bli­ver det let­te­re. At sæt­te en bea­ch­vol­ly- ba­ne op skal ik­ke tol­kes li­ge så re­strik­tivt som at byg­ge et ba­de­ho­tel. Kom­mu­ner­ne skal ha­ve lov til at gi­ve til­la­del­se til at la­ve stran­dak­ti­vi­te­ter, der kan gø­re det in­ter­es­sant at væ­re turist. Det skal væ­re en ba­lan­ce­gang. Vi øn­sker ik­ke at gå på kom­pro­mis med na­tu­ren, men det skal f. eks. og­så væ­re mu­ligt for dår­ligt gå­en­de at kom­me ned på stran­den og mu­ligt for kom­mu­ner­ne at bru­ge dem til stran­dak­ti­vi­te­rer.

VIL MAN LA­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.