Nej, na­tu­ren skal væ­re for al­le

BT - - DEBAT - EL­LA BIS­SCHOP- LAR­SEN

Præ­si­dent for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning

ge­ne­ra­tio­ner før os at sik­re, at dan­sker­ne har stran­de­ne til fæl­les. Man skal ik­ke be­ta­le for at væ­re der el­ler par­ke­re, og du må gå der med din fi ske­stang, hund og ba­de­tæp­pe. Vi har en fri og li­ge ad­gang til kyster­ne, som man­ge lan­de ik­ke har. Der­for la­ver vi un­der­skrift sind­sam­ling mod Ven­stres for­slag. Men vi er og­så be­kym­re­de for, hvad re­ge­rin­gen el­lers vil gø­re med plan­loven. Har man købt hus langs den jy­ske

DET ER LYK­KE­DES

ve­st­kyst, kan man i dag væ­re sik­ker på, at der ik­ke plud­se­lig kom­mer et fe­ri­e­ho­tel, der for­vær­rer vær­di­en af ens ejen­dom. Den sik­ker­hed for bor­ger­ne op­hø­rer, hvis Ven­stre li­be­ra­li­se­rer plan­loven. For det bli­ver dem med den stør­ste pen­ge­pung, der får pro­jek­ter­ne igen­nem.

DE FRIE MAR­KEDSKRÆF­TER

kom­mer til at be­stem­me, hvor­dan Dan­mark skal se ud. Det bli­ver ik­ke gen­nem en pro­ces, hvor du og jeg, og ik­ke mindst na­tur- og mil­jøhen­sy­ne­ne, kan bli­ve hørt. Plan­loven sik­rer i dag en de­mo­kra­tisk af­vej­ning af for­skel­li­ge øn­sker. Vi har des­u­den en 300- me­ters strand­be­skyt­tel­ses­zo­ne, der sik­rer, at der ik­ke bli­ver op­ført ny be­byg­gel­se her. Ven­stre gjor­de i valg­kam­pen klart, at de vil­le gø­re op med den.

det hø­je pris­ni­veau og de neds­lid­te kyst­by­er hol­der dem væk fra Dan­mark. Kyst­by­er­ne har tom­me bu­tik­ker og uat­trak­ti­ve café- og re­stau­rant­mil­jø­er. Men turi­ster­ne vil hel­le­re ha­ve en fors­køn­nel­se af det, der al­le­re­de er. Ik­ke at man bygger en mas­se nyt, så kyster­ne luk­ker til.

TURI­STER­NE SI­GER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.