SPÆN­DER LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE BEN FOR PIA? ’’

Dra­ma om pre­sti­gepost. Fle­re nav­ne er i spil til at bli­ve for­mand for Fol­ke­tin­get eft er Lyk­ke­toft

BT - - DEBAT -

STATS­MI­NI­STER LARS LØK­KE Ras­mus­sen har klart sig­na­le­ret, at han ger­ne ser Pia Kjær­s­gaard som Fol­ke­tin­gets næ­ste for­mand, men Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve har ik­ke meldt klart ud, om de bak­ker op om det øn­ske. Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midts navn er og­så kom­met i spil til po­sten, for­di hun bli­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes med­lem i Præ­si­di­et, men fl ere nav­ne fl ore­rer i det hem­me­li­ge mel­lem par­ti­er­ne. PO­STEN SOM FOR­MAND er et bor­ger­ligt om­bud, så man kan ik­ke si­ge nej til at på­ta­ge sig den. On­de tun­ge ta­ler om, hvor­vidt det er år­sa­gen til, at Ber­tel Haar­der blev mi­ni­ster - for el­lers vil­le Fol­ke­tin­get ha­ve stemt på ham som for­mand, for at und­gå Pia Kjær­s­gaard, som el­lers har me­re end 30 års er­fa­ring i Fol­ke­tin­get og er en op­lagt kan­di­dat. FOL­KE­TIN­GET SKAL VÆL­GE en for­mand straks eft er et valg. Op­ga­ven ly­der for­melt set på at sør­ge for god ro og or­den un­der mø­de­r­ne i sa­len. For­man­den er den øverst ran­ge­ren­de per­son i Fol­ke­tin­get, og der føl­ger bå­de bil, lej­lig­hed på Chri­sti­ans­borg og en løn, der over­sti­ger de fl este mi­ni­stres, med æren. FOR­MAN­DEN ER OG­SÅ den øver­ste chef for Fol­ke­tin­gets ad­mi­ni­stra­tion med over 400 an­sat­te, som dæk­ker over alt fra it- an­sat­te til fol­ke­tings­be­tjen­te, øko­no­mer og juri­ster. Alt­så et re­la­tivt tungt le­del­ses­job. Der er na­tur­lig­vis en del ar­bej­de af ce­re­mo­ni­el ka­rak­ter, hvor man mod­ta­ger uden­land­ske de­le­ga­tio­ner, hol­der ta­ler og er vært ved for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter, som f. eks. stats­bor­ger­skabs­da­gen. Men det er ik­ke en py­n­te- post. Sam­men med Præ­si­di­et, som er tin­gets øver­ste le­del­se plan­læg­ger man ar­bej­det i sa­len. Det har stor be­tyd­ning for par­ti­er­nes ev­ne til at fø­re kon­trol med re­ge­rin­gens ar­bej­de, og for en re­ge­rings mu­lig­hed for at få pro­ces­ser til at kø­re på en hen­sigts­mæs­sig må­de. Der er re­el magt i rol­len! OF­TE ER DER kun én kan­di­dat, men nog­le gan­ge er der dra­ma om po­sten. Der er så­gar ble­vet truk­ket lod om den i 1998, hvor Nyrup hav­de vun­det val­get, men ik­ke kun­ne få Cen­trum- De­mo­kra­ter­ne til at støt­te Birthe Weis ( S) som for­mand. Afstemningen mel­lem hen­de og Ivar Hansen ( V) end­te uaf­gjort. Og så trak de lod. Ivar Hansen blev for­mand, og Birthe Weis stod tilbage ved sin plads og græd. Det var me­get rø­ren­de billeder. Va­sen, der blev truk­ket lod fra, for­svandt i nog­le år, men i 2014 kun­ne Mo­gens Lyk­ke­toft stolt frem­vi­se va­sen, som var gen­fun­det på la­ge­ret over gem­te ga­ver. NU TEG­NER DER sig alt­så end­nu et dra­ma om po­sten som for­mand for Fol­ke­tin­get. Hvis blå blok hol­der sam­men, bli­ver Pia Kjær­s­gaard for­mand for Fol­ke­tin­get, i øv­rigt som den før­ste kvin­de på po­sten. So­ci­al­de­mo­kra­ten In­ge­borg Hansen blev i 1950 for­mand for Landstin­get og der­med den før­ste kvin­de­li­ge par­la­ments­for­mand i ver­den. MEN MÅ­SKE SPÆN­DER det egen­rå­di­ge fol­ke­ting ben for Pia Kjær­s­gaard. Hvis Li­be­ral Al­li­an­ce gør al­vor af at op­stil­le en af par­tiets eg­ne folk til po­sten, kan op­po­si­tio­nen væ­re fri­stet af at stem­me for ved­kom­men­de for at und­gå Pia Kjær­s­gaard. Der er man­ge, der hi­ger eft er at til­fø­je DF et ne­der­lag eft er valgsej­ren. Men hvis Hel­le Thor­ning- Sch­midt stil­ler op, så vil op­po­si­tio­nen fø­le sig for­plig­tet til at stem­me på hen­de - og så er spørgs­må­let, om LA trods alt ik­ke hel­le­re vil pe­ge på Pia Kjær­s­gaard. EN TING ER sik­kert. En nor­malt halv­ke­de­lig før­ste ar­bejds­dag for det nye fol­ke­ting bli­ver alt an­det end ke­de­lig!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.