THOR­NING AF­SLØ

Hem­me­ligt brev af­slø­rer, hvor­dan So­ci­al­de­mokr ste­re­de mod bi­lag for i alt 23.000 kr., som Hel­le T

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk Tho­mas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

BI­LAGS­ROD

Kaa­re Kron­berg Et hidtil hem­me­ligt brev af­slø­rer nu, at tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt - iføl­ge So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes eget bog­hol­de­ri - har af­le­ve­ret bi­lag i strid med reg­ler­ne i sin før­ste tid som par­ti­for­mand.

Sa­gen om­fat­ter fem ud­gifts­bi­lag på i alt 23.028 kr., som bog­hol­de­ri­et di­rek­te pro­teste­re­de mod skul­le ud­be­ta­les til den nu for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster tilbage i 2006.

BT kan i dag frem­vi­se bre­vet, hvor bog­hol­de­ri­et i et in­ter­nt brev til he­le den da­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­grup­pe pro­teste­re­de over ud­be­ta­lin­ger af de fem Thor­ning- bi­lag. Bog­hol­de­ri­et me­ner, at ‘ bi­la­ge­ne ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­grup­pes vedtæg­ter og ej hel­ler Fol­ke­tin­gets reg­ler for grup­pe­støt­te­mid­ler’.

Bog­hol­de­ri­et, der iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger på da­væ­ren­de tids­punkt skul­le ha­ve be­stå­et af en højt respek­te­ret og er­fa­ren bog­hol­der, slår og­så fast, at bå­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt selv samt da­væ­ren­de næst­for­mand Jan Pe­ter­sen var gjort op­mærk­som på, at be­ta­lin­ger­ne var i strid med reg­ler­ne.

Er­klæ­rin­gen var adres­se­ret til den nu nyud­nævn­te næst­for­mand i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Bjar­ne Cory­don, der den­gang var ble­vet for­frem­met fra po­li­tisk- øko­no­misk rå­d­gi­ver til stabs­chef hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Den 28. fe­bru­ar 2006 skri­ver han un­der på mod­ta­gel­se af er­klæ­rin­gen.

Thor­ning- Sch­midts bi­lags- hem­me­lig­hed kom­mer kort tid ef­ter den net­op over­stå­e­de valg­kamp, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Hel­le Thor­ningS­ch­midt i et for­søg på at fast­hol­de re­ge­rings­mag­ten gen­tag­ne gan­ge an­greb Lars Løk­ke Ras­mus­sens tro­vær­dig­hed og gjor­de alt for at min­de dan­sker­ne om Ven­stre- for­man­dens man­ge bi­lags­sa­ger. Ek­sem­pel­vis via den me­get om­tal­te kampag­ne ‘ Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger?’.

Al­le­re­de be­talt af EU

Men det er alt­så ik­ke kun Lars Løk­ke Ras­mus­sens ud­gif­ter, der er stil­let spørgs­mål ved.

BT har set og læst de fem bi­lag, som om­ta­les i bre­vet til Bjar­ne Cory­don.

På al­le Thor­nings bi­lag frem­går det ty­de­ligt i kom­men­ta­rer fra bog­hol­de­ri­et, at pen­ge­ne ik­ke bur­de ud­be­ta­les til Hel­le Thor­ning Sch­midt. På et bi­lag på 10.325 kr. an­gå­en­de ‘ HTS ud­læg’ står ek­sem­pel­vis ‘ bi­lag med kom­men­tar om ik­ke at ud­be­ta­le’. Al­li­ge­vel bli­ver bi­la­ge­ne un­der­skre­vet og der­med god­kendt af næst­for­mand Jan Pe­ter­sen i fe­bru­ar 2006, godt et år ef­ter at Thor­ning var ble­vet ud­nævnt som for­mand i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Et an­det af bi­la­ge­ne om­fat­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midts avisa­bon­ne­ment fra sin tid i EU- Par­la­men­tet til en vær­di af 5.948 kr. Bog­hol­de­ri­et af­vi­ste at god­ken­de abon­ne­ment­et, og skrev di­rek­te at pen­ge­ne ik­ke bur­de ud­be­ta­les ‘ iflg FT- reg­ler’, alt­så iføl­ge Fol­ke­tin­gets reg­ler.

Abon­ne­ment­et var teg­net 1. ja­nu­ar 2004 og gjaldt til den 31. de­cem­ber 2004, mens Hel­le Thor­ning- Sch­midt sad i EU- Par­la­men­tet. Så abon­ne­ment­et var med an­dre ord al­le­re­de be­talt og ud­lø­bet, da Hel­le Thor­ningS­ch­midt i 2005 blev valgt ind i Fol­ke­tin­get og for­søg­te at få par­ti­kas­sen til at be­ta­le det.

I strid med reg­ler­ne

Og det er i strid med reg­ler­ne at bru­ge de skat­te­fi­nan­si­e­re­de grup­pe­støt­te­mid­ler til at få be­talt et gam­melt avisa­bon­ne­ment. Det vur­de­rer pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab Bent Gre­ve fra Roskil­de Uni­ver­si­tet.

» En reg­ning kan ik­ke be­ta­les to gan­ge, så det er klart i strid med god for­valt­nings­skik, hvis det er det, der er sket, « si­ger han.

Stats­mi­ni­ste­ren hav­de i øv­rigt haft rig mu­lig­hed for få dæk­ket om­kost­nin­ger­ne til sit abon­ne­ment via de så­kald­te bly­ants­pen­ge, som hun fik til­delt, ind­til hun for­lod Bruxel­les i ju­ni 2004. Ord­nin­gen in­de­bar, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt så­vel som hen­des kol­le­ger i EU- Par­la­men­tet fik ca. 27.000 kr. skat­te­frit hver må­ned, der skul­le dæk­ke alt li­ge fra kon­to­rar­tik­ler til avisa­bon­ne­ment­er. Pen­ge­ne blev ud­be­talt helt uden mod­krav om kvit­te­rin­ger for, hvad pen­ge­ne var ble­vet brugt til.

Pro­teste­re­de

På et tred­je bi­lag frem­går det, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de købt ind for 2.571,35 kr. På bi­la­get står helt kon­kret ‘ HTS ( Hel­le Thor­ning- Sch­midt, red.) ud­læg ind­køb’ og un­der det ‘ bi­lag med kom­men­tar om ik­ke at ud­be­ta­le’.

Thor­ning- Sch­midt fik med le­del­sens vel­sig­nel­se i sid­ste en­de god­kendt bi­la­ge­ne, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­slut­te­de le­del­sen at la­de et re­vi­sions­sel­skab ta­ge sig af bi­la­ge­ne.

Det­te ske­te til stor fru­stra­tion for nog­le af de er­far­ne fol­ke­tings­med­lem­mer, der hav­de fuld til­lid til bog­hol­de­ri­et. BT er be­kendt med, at i hvert fald et frem­træ­dent grup­pe­med­lem skrift­ligt pro­teste­re­de over fy­rin­gen og kri­ti­se­re­de be­slut­nin­gen. Det på­gæl­den­de med­lem fryg­te­de bl. a., at par­ti­med­lem­mer­ne vil­le mi­ste over­blik­ket over, hvad par­ti­kas­sen blev brugt til, hvis bog­hol­de­ri­et blev flyt­tet ud i by­en.

ONS­DAG 1. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.