Ir­ri­te­ret Cory­don: Spørg par­ti­se­kre­tæ­ren UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

Al­le­re­de i mid­ten af sid­ste uge for­søg­te BT at sæt­te et in­ter­view med Bjar­ne Cory­don og Hel­le Thor­ning- Sch­midt i stand. Bl. a. spurg­te vi til, hvor­for Hel­le Thor­ning- Sch­midts bi­lag blev god­kendt af le­del­sen trods pro­te­ster fra bog­hol­de­ri­et? Og hvor­for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skul­le be­ta­le 5.948 kr. for avisa­bon­ne­ment­er, som Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de haft i sin tid som EU- par­la­men­ta­ri­ker? Sva­ret fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes pres­se­tje­ne­ste var et skrift­ligt ci­tat fra par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by.

Der­for tog vi ud til den ek­stra­or­di­næ­re kon­gres i Fal­ko­ner Sa­len søn­dag, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt tak­ke­de af og Met­te Fre­de­rik­sen sag­de god­dag.

Og da Hel­le Thor­ning- Sch­midt og hen­des mand, Step­hen Kin­no­ck, an­kom­mer til sa­len, for­sø­ger BT at stille spørgs­mål til Hel­le Thor­ningS­ch­midt, men vi får pænt at vi­de af en as­si­stent, at det må vi ik­ke.

Til gen­gæld fan­ger vi kort ef­ter Bjar­ne Cory­don i lob­by­en. Han er imø­de­kom­men­de - li­ge ind­til vi næv­ner bi­lags­ro­det. Vi er - som du nok ved - i gang med en bi­lags­hi­sto­rie, som jeg ger­ne vil spør­ge dig til... » Det er Lars Midti­by ( par­ti­se­kre­tæ­ren, red.), der kom­men­te­rer det, si­ger Bjar­ne Cory­don og be­gyn­der at gå væk og ind i sa­len, hvor han kan mæn­ge sig med an­dre men­ne­sker. Vi føl­ger ef­ter. Vi har el­lers et do­ku­ment, som du har skre­vet un­der på, som jeg ger­ne vil ha­ve dig til at kom­men­te­re… » Det er Lars Midti­by, der kom­men­te­rer det. « Hvor­for er det, at bog­hol­de­ri­et pro­teste­rer imod ud­be­ta­lin­ger­ne til Hel­le Thor­ning- Sch­midt? Bjar­ne Cory­don ig­no­re­rer spørgs­må­let og går vi­de­re. Da han når helt ned for­an sce­nen i Falco­ner- Sa­len, hvor par­ti­top­pen sid­der, spør­ger BT igen til bi­lags­sa­gen. » Jeg har in­gen kom­men­ta­rer « , un­der­stre­ger han.

Det ene­ste svar, BT har fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, er et mailsvar fra par­tiets pres­se­tje­ne­ste, hvor par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by skri­ver:

» Al­le re­fu­sio­ner i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fo­re­går na­tur­lig­vis ef­ter reg­ler­ne, og samt­li­ge regn­ska­ber er gen­nem­gå­et og god­kendt af en statsau­to­ri­se­ret re­visor. Der­for kan jeg over­ho­ve­det ik­ke gen­ken­de de på­stan­de, BT frem­fø­rer og som BT ik­ke har øn­sket at frem­læg­ge do­ku­men­ta­tion for. Når vi for ca. 10 år si­den en­tre­re­de med et ek­ster­nt fir­ma til at va­re­ta­ge bog­hol­de­ri­et, skyld­tes det ale­ne, at det var en bå­de bed­re og bil­li­ge­re løs­ning end den hid­ti­di­ge. Det hav­de så­le­des in­tet at gø­re med kon­kre­te ud­giftspo­ster. «

BT har og­så kon­tak­tet den tid­li­ge­re næst­for­mand i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Jan Pe­ter­sen, som ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer. sris, kaak, tnk

Fort­sæt­ter næ­ste si­de

Hel­le Thor­ning- Sch­midt var i højt hu­mør, da hun søn­dag i Falco­ner Sa­len lod for­mand­spo­sten i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gå vi­de­re til Met­te Fre­de­rik­sen i for­bin­del­se med par­tiets kon­gres.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.