Ny pre­sti­ge­fyldt post lu­rer

BT - - NYHEDER -

Fol­ke­tings­kas­sen: Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Bjar­ne Cory­don tab­te gan­ske vist re­ge­rings­mag­ten, men de er al­le­re­de nu på vej til at ero­bre nye tun­ge og pre­sti­ge­fyld­te po­si­tio­ner. Mandag kom det frem, at den nu tid­li­ge­re fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don frem­over skal væ­re næst­for­mand hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Man­den, der sam­men med Hel­le Thor­ning- Sch­midt om no­gen har teg­net linjer­ne i ar­bej­der­par­ti­et, fort­sæt­ter alt­så på en magt­fuld post i par­ti­et un­der Met­te Fre­de­rik­sens le­del­se.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan mu­lig­vis og­så se frem til en ny pre­sti­ge­fuld po­si­tion. Den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster er så­le­des i spil som Fol­ke­tin- gets for­mand ef­ter Mo­gens Lyk­ke­toft.

Thor­ning be­kendt­gjor­de søn­dag ved So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ek­stra­or­di­næ­re kon­gres, at hun sæt­ter sig på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes plads i Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um. Thor­ning af­vi­ste des­u­den ik­ke, at hun og­så kan væ­re i spil til po­sten som for­mand for Fol­ke­tin­get ef­ter en an­den tid­li­ge­re S- for­mand, Mo­gens Lyk­ke­toft.

» Det kan man al­drig vi­de, « lød det spar­som­me svar fra Thor­ning- Sch­midt. For­mand­spo­sten er li­ge nu ud­set til at bli­ve en kamp mel­lem Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Dansk Fol­ke­par­tis tid­li­ge­re for­mand Pia Kjær­s­gaard.

kaak, sris, tnk

Den an­den kas­se, som Hel­le Thor­ning- Sch­midt har få­et ud­be­talt pen­ge fra, er fol­ke­tings­med­lem­mer­nes egen kas­se. Kas­sen kal­des for ’ det lil­le regn­skab’.b’. Det er en par­ti­kas­se, hvor det er fol­ke­tings­med­lem­mer­ne selv, der ind­be­ta­ler i form af et må­ned­ligt kon­tin­gent. Her er det alt­så ik­ke skat­te­bor­ger­nes pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.