Klan­dre­de Løk­ke for små­be­løb

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Tho­mas Nør­mark Krog

So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske valg­kampag­ner, der spil­ler på Lars Løk­ke Ras­mus­sens for­skel­li­ge bi­lags­sa­ger, var god­kendt af Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Det frem­gik af et in­ter­view med Me­troxpress’ Hen­rik Qvortrup un­der valg­kam­pen. Den 7. maj lan­ce­re­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne den om­dis­ku­te­re­de kampag­ne ’ Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger?’.

BI­LAGS­ROD

Den nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt holdt sit eget bi­lags­rod hem­me­ligt, alt imens So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i stor­sti­le­de kampag­ner for­søg­te at min­de dan­sker­ne om Lars Løk­ke Ras­mus­sens bi­lags­sa­ger.

Mens stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens po­li­ti­ske liv igen­nem en år­ræk­ke har væ­ret mart­ret af bi­lags­sa­ger, så går Hel­le Thor­ning- Sch­midt sta­dig med rank ryg.

Det for­søg­te den nu tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster at ud­nyt­te i for­bin­del­se med den net­op over­stå­e­de valg­kamp, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ka­ste­de alt ind for at min­de dan­sker­ne om Lars Løk­ke Ras­mus­sens man­ge bi­lags­sa­ger, som har tæ­ret hårdt på Ven­st­re­le­de­rens ima­ge.

’ Hvem skal be­ta­le...’

Den 7. maj, små tre uger for­ud for valg­kam­pen, lan­ce­re­de So­ci­al­de­mo­kra­ti­et en op­sigtsvæk­ken­de kampag­ne med tit­len ‘ Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger?’. På lands­dæk­ken­de an­non­cer, som var god­kendt af Thor­ning, kun­ne dan­sker­ne se Lars Løk­ke Ras­mus­sen om­gi­vet af hånd­skrev­ne bi­lag. Bud­ska­bet var iføl­ge So­ci­al­de­mo­kra­ti­et at sæt­te fo­kus på de reg­nin­ger, som vil­le føl­ge med Lars Løk­ke Ras­mus­sens vi­sio­ner om nul­vækst, men de fle­ste po­li­ti­ske eks­per­ter var ik­ke i tvivl om, at de hånd­skrev­ne bi­lag var en klar re­fe­ren­ce til Løk­kes man­ge bi­lags­sa­ger.

I lø­bet af valg­kam­pen min­de­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt og­så væl­ger­ne om Lars Løk­ke Ras­mus­sens be- røm­te sko- kom­men­tar.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen kom i 2013 for ska­de at si­ge, at en ge­vinst ved at ta­ge et ar­bej­de på 2.000 kr. sva­rer til et par sko. Kom­men­ta­ren fik hur­tigt skabt øge­nav­net ’ Luksus- Løk­ke’ og så end­nu me­re uhel­dig ud året ef­ter, da det kom frem, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens hav­de købt tøj for 152.000 kr. Her­un­der sko til over 2.000 kr. par­ret.

Et ek­sem­pel Hel­le Thor­ning- Sch­midt hå­ne­de ham for i valg­kam­pen.

‘ Han ( Lars Løk­ke Ras­mus­sen) har og­så sagt, at for 2.000 kro­ner der kan man få et par sko. Så­dan ser jeg ik­ke på det. 2.000 kro­ner er man­ge pen­ge for en helt al­min­de­lig fa­mi­lie.’

Hel­le Thor­ning- Sch­midts eget bi­lags­rod om­fat­ter fem bi­lag for i alt 23.028 kr., som det da­væ­ren­de bog­hol­de­ri i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ik­ke vil­le god­ken­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.