Pia K. i byt­te­han­del

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ da­to. dk

STU­DE­HAN­DEL

Li­be­ral Al­li­an­ce fast­hol­der ef­ter et mø­de med de an­dre grup­pe­for­mænd, at man kun vil pe­ge på Pia Kjær­s­gaard som for­mand for Fol­ke­tin­get, hvis Dansk Fol­ke­par­ti bø­jer sig for et krav om at sæn­ke top­skat­ten.

Det be­kræf­ter grup­pe­for­mand Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Kra­vet væk­ker forun­dring og vre­de i de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er, for­di man nor­malt ik­ke hand­ler med po­ster­ne på den må­de i Fol­ke­tin­get. I sid­ste en­de kan det be­ty­de, at det i ste­det bli­ver Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der lø­ber med den pre­sti­ge­fyld­te for­mand­spost.

» Jeg sy­nes, det er en me­get us­køn dis­kus­sion, « si­ger Pe­ter Skaarup fra DF.

Val­get af ny for­mand for Fol­ke­tin­get ef­ter Mo­gens Lyk­ke­toft bør hand­le om, hvem der har de ret­te kva­li­fi­ka­tio­ner, me­ner han.

» Det er en god idé at væl­ge en gar­vet per­son, der for­står at de­le sol og vind li­ge. Det er me­get vig­tigt, at par­ti­er­ne kan reg­ne med, at de bli­ver be­hand­let li­ge i fol­ke­tings­sa­len. Det har Pia Kjær­s­gaard stå­et for, mens hun har væ­ret med­lem af Præ­si­di­et gen­nem åre­ne, og det er ik­ke sik­kert, at en an­den per­son kan kla­re det li­ge så godt, « si­ger han.

Thor­ning kan snup­pe po- sten, hvis Li­be­ral Al­li­an­ce væl­ger at und­la­de at stem­me. Fra­reg­net par­tiets 13 man­da­ter rå­der blå blok kun over 77 man­da­ter mod 85 til rød blok.

For­hand­ling

Stri­den skal nu af­gø­res i en di­rek­te for­hand­ling mel­lem par­ti­for­mæn­de­ne Lars Løk­ke Ras­mus­sen, An­ders Samu­el­sen, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Sø­ren Pa­pe Poul­sen. Un­der for­hand­lin­ger­ne om re­ge­rings­grund­la­get lyk­ke­des det Li­be­ral Al­li­an­ce at få Ven­stre til at gå med til at sæn­ke skat­ten på den sidst tjen­te kro­ne med 5 pro­cent. Men hvis det skal bli­ve til no­get, er det nød­ven­digt, at DF stem­mer for, og det vil par­ti­et ik­ke. DF øn­sker ude­luk­ken­de skat­te­let­tel­ser i bun­den.

Pia Kjær­s­gaard får ik­ke Li­be­ral Al­li­an­ces støt­te til at bli­ve for­mand for Fol­ke­tin­get.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.