’ Vi prø­ver at læg­ge det bag os’

37- årig er sig­tet for over­fal­det på Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

OVER­FALD

For­ri­ge søn­dag blev svøm­me­ren Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste, Marco Loug­hran, over­fal­det i København ved højlys dag. Tirs­dag har Kø­ben­havns Po­li­ti af­hørt og sig­tet en mand i sa­gen. Og det er en nyhed, der glæ­der svøm­me­stjer­nen.

» Jeg er glad. Det er en god nyhed for os. Jeg hå­ber, po­li­ti­et hol­der godt snor i ham, så han ik­ke lø­ber væk, « si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen til bt. dk.

Hun un­drer sig dog over, at hun ik­ke selv har hørt fra Kø­ben­havns Po­li­ti, at en 37- årig mand nu er sig­tet for vol­den mod par­ret.

» Så jeg er en lil­le smu­le for­vir­ret og hå­ber, jeg snart hø­rer fra po­li­ti­et, « si­ger hun.

Over­fal­det ske­te iføl­ge Je­a­net­te Ot­te­sen, for­di den 37- åri­ge mand blev vred, da hun var for lang­som til at sæt­te sin bil i gang ved grønt lys på Øster­bro i København. Han holdt i bi­len bag­ved par­ret.

Man­den blev ef­ter­føl­gen­de an­gi­ve­ligt så sur, at han steg ud af bi­len og be­gynd­te at kon­fron­te­re Je­a­net­te Ot­te­sen og Marco Loug­hran.

Det he­le kul­mi­ne­re­de i et slags­mål, hvor Marco Loug­hran blev til­delt ad­skil­li­ge slag og på­drog sig et flæk­ket øjen­bryn, der måt­te sys med seks sting. No­get af hans ene øre blev re­vet op, og der­u­d­over fik han hul i ho­ve­d­et, fi­re flæk­ke­de tæn­der og en mas­se blå mær­ker over he­le krop­pen.

Je­a­net­te Ot­te­sen ’ slap’ med en bræk­ket lil­le­fin­ger og et par for­st­u­ve­de fin­gre, da hun for­søg­te at skær­me sin kæ­re­ste fra sla­ge­ne.

Tirs­dag for­tæl­ler hun, at de to i dag har det okay.

» Det er sta­dig lidt mær­ke­ligt at tæn­ke tilbage på, at vi over­ho­ve­det har væ­ret i den si­tu­a­tion. Men vi prø­ver at læg­ge det bag os og kom­me vi­de­re, « si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen og fort­sæt­ter:

» For der er in­gen grund til at bli­ve ved med at lig­ge og va­de rundt i det. For det får jeg det ik­ke bed­re af, og det gør Marco hel­ler ik­ke. «

Svøm­me­par­ret for­sø­ger der­for at glem­me det ne­ga­ti­ve og i ste­det fo­ku­se­re på det po- si­ti­ve.

» Vi prø­ver ba­re at væ­re gla­de for, at der ik­ke ske­te me­re, « si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen.

Vil ha­ve er­stat­ning

Dog er der sta­dig et par lø­se en­der, der li­ge skal bin­des sam­men, før hun og Marco Loug­hran helt kan få en en­de­lig af­slut­ning på sa­gen.

» Vi prø­ver at kom­me vi­de­re, men når det så er sagt, er der sta­dig nog­le ting, der skal af­slut­tes. Marco har fle­re knæk­ke­de tæn­der, som vi ger­ne vil ha­ve no­get er­stat­ning for. Så selv­føl­ge­lig er vi ik­ke fær­di­ge med den her sag, men vi prø­ver så vidt mu­ligt ik­ke at tæn­ke for me­get over det, « si­ger hun.

De ska­de­de fin­gre har og­så be­tyd­ning for hen­des for­be­re­del­ser til det kom­men­de VM, der af­hol­des i Rusland fra den 3. til 9. au­gust.

» Jeg er sat no­get tilbage. Men jeg ta­per mi­ne fin­gre sam­men og prø­ver at gø­re det, jeg kan. Der er selv­føl­ge­lig nog­le ting, jeg ik­ke kan. Der er en del i styr­ke­træ­nin­gen, hvor jeg bli­ver nødt til at fin­de an­dre må­der at gø­re det på, « si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen.

» Men jeg reg­ner sta­dig med, at jeg svøm­mer til VM. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.