Græsk ka­os og

Ka­os, mis­mod og for­vir­ring bre­der sig i Græken­land, hvor in­gen rig hvad man skal stem­me om, og man fryg­ter kon­se­kven­ser­ne af et b

BT - - NYHEDER - Uf­fe Tau­dal uta@ ber­ling­s­ke. dk

AT­HEN

På over­fla­den lig­ner den græ­ske ho­ved­stad næ­sten sig selv. Ga­der­ne i den cen­tra­le del af by­en sum­mer ik­ke li­ge­frem af liv, men folk sid­der på ca­fe­er­ne. Bu­tik­ker­ne er åb­ne. Der er ik­ke man­ge kun­der, men ho­tel­ler­ne er ful­de af turi­ster, og tirs­dag ef­ter­mid­dag går folk af­slap­pet rundt, mens en del har små ind­købspo­ser. At­hen vir­ker fort­sat et styk­ke fra ma­re­ridts­fo­re­stil­lin­gen om et sam­fund, der er på nip­pet til at luk­ke helt ned. Først på det store lo­ka­le mar­ked med kød, grønt­sa­ger, fisk, ost, kryd­de­ri­er og nød­der kan man for al­vor se, at den er ved at væ­re gal.

» I de go­de da­ge var der fuldt af folk her. Nu kan du selv se. Her er fle­re an­sat­te end kun­der, « si­ger Ale­xis, der ejer en af den lange ræk­ke af slag­ter­bo­der og kun øn­sker at op­ly­se sit for­navn. Han har ik­ke no­get godt at si­ge om de po­li­ti­ke­re, der » re­ge­re­de i 40 år, og som bur­de væ­re stil­let for ret­ten « , men han me­ner, at den nye græ­ske re­ge­ring med pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras i spid­sen for det ven­stre­o­ri­en­te­re­de Sy­riza- par­ti har spil­let fal­lit ved at ud­skri­ve en fol­ke­af­stem­ning og an­be­fa­le, at græker­ne ’ højt og ty­de­ligt’ si­ger nej til EUs spa­re­krav.

Spar­somt med kød

» Lad os se, om afstemningen bli­ver til no­get. I øje­blik­ket ser det ud til at væ­re et klart ja til at fort­sæt­te i eu­ro­en, så må­ske la­der Tsi­pras fol­ke­af­stem­nin­gen for­svin­de igen. Uden eu­ro­en vil vi en­de som Albanien og Bul­ga­ri­en i kom­mu­ni­st­ti­den, « hvæ­ser slag­te­ren ind imel­lem, at han ta­ger et sug af en ci­gar­stump.

Bå­de i Ale­xis’ bod og hos na­boslag­ter­ne er der kun spar­somt med kød, selv om mar­ke­det næ­sten li­ge er åb­net. Kødstyk­ker­ne bli­ver im­por­te­ret fra Hol­land, Spa­ni­en og Frankrig, og uden ud­sigt til kun­der med pen­ge er

der ble­vet skå­ret i for­sy­nin­ger­ne.

» Det er ba­re ble­vet vær­re, si­den vi fik en re­ge­ring med den for­ban­de­de kom­mu­nist. De se­ne­ste fem må­ne­der har vi tabt 40 pct. af om­sæt­nin­gen, og jeg har de se­ne­ste tre må­ne- der haft un­der­skud på mel­lem 2.900 og 3.200 eu­ro. Nu har folk slet in­gen pen­ge. «

Uden for mar­ke­det står folk i små kø­er for­an pen­geau­to­ma­ter­ne. I cen­trum er det ik­ke som med we­e­ken­dens ti­melan­ge ven­ten for at få flest mu­li­ge spa­re­pen­ge ud og væk fra de skrø­be­li­ge ban­ker. En dag­lig hæ­ve­græn­se på om­kring 500 kro­ner har nu gjort det svært. En del stop­per op, når de til­fæl­dig vis kom­mer for­bi en le­dig pen­ge au­to­mat for­an de luk­ke­de ban­ker. De græke­re, der har kre­dit­kort, kan fort­sat bru­ge dem i bu­tik­ker­ne, men de kan ik­ke få kon­tan­ter.

» Så­dan er det i hvert fald li­ge nu. Det kan væ­re, at det er an­der­le­des om en ti­me, « si­ger en mand sar­ka­stisk.

Øget for­vir­ring

In­gen ved rig­tigt, hvad der vil ske de næ­ste da­ge. Den be­bu­de­de fol­ke­af­stem­ning på søn­dag har ba­re gjort for­vir­rin­gen end­nu stør­re.

Græker­ne er ble­vet bedt om at si­ge ja el­ler nej til en kom­pli­ce­ret sam-

ONS­DAG 1. JULI 2015 men­sat øko­no­misk hjæl­pe­pak­ke.

Nog­le eks­per­ter på­pe­ger, at der må­ske ik­ke er no­get at stem­me om til den tid, for­di EUs til­bud må­ske ik­ke er gæl­den­de me­re, og at EUs hjæl­pe­plan i øv­rigt stod til at ud­lø­be tirs­dag uden ga­ran­ti for en ny. Fle­re re­ge­rings­che­fer fra le­den­de eu­ro­lan­de har sagt, at græker­ne re­elt skal ta­ge stil­ling for el­ler imod at for­bli­ve i eu­ro­en.

Den ud­læg­ning har Tsi­pras af­vist, men han har ik­ke gi­vet et klart bud på, hvor­dan Græken­land skal kla­re sig da­gen ef­ter fol­ke afstemningen og et even­tu­elt nej til EUs spa­re krav.

Vre­de

» Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal stem­me, og jeg er for­vir­ret. Jeg har in­gen pro­ble­mer med Tsi­pras. Han har kun væ­ret ved mag­ten i fi­re må­ne­der. Men han har over­ladt an­sva­ret til fol­ket, og det sy­nes jeg ik­ke er i or­den, « si­ger Ca­ro­li­na Kirg­lou, der er eks­pe­di­ent i en bu­tik med som­mer- og ba­de­tøj.

Hun er vred på de tid­li­ge­re po­li­ti-

Avis­for­si­der­ne stu­de­res grun­digt, men at­he­ner­ne ven­ter på nye mel­din­ger fra re­ge­rin­gen og lan­dets kre­di­to­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.