’ En øv- sag for by­en’

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Bruun Hø­f­ler og Jo­nas Ve­ster lo­hf@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk jves@ bt. dk Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

CHI­KA­NE

Det vak­te stor op­sigt, da et les­bi­sk par fra Ma­ri­a­ger sid­ste år blev of­re for grov chi­ka­ne fra en ukendt per­son, der blandt an­det lag­de tru­en­de be­ske­der i par­rets po­st­kas­se og ka­ste­de hund­el­ort på de­res hus.

I ok­to­ber 2014 blev en den­gang 39- årig mand fra Ma­ri­a­ger­fjord Kom­mu­ne an­holdt af Nord­jyl­lands Po­li­ti og sig­tet for at stå bag chi­ka­nen, der og­så bød på mad­af­fald i ha­ven og øde­lag­te hæk­plan­ter, men i we­e­ken­den valg­te Nord­jyl­lands Po­li­ti at fra­fal­de sig­tel­ser­ne mod man­den.

» Der er in­gen tvivl om, at chi­ka­nen har fun­det sted, men vi har ik­ke kun­net be­vi­se, at ger­nings­man­den er den per­son, som har væ­ret sig­tet i sa­gen, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær Pre­ben Møl­ler fra Nord­jyl­lands Po­li­ti til Randers Amtsa­vis.

Tul­le Krøy­er, den ene halv­del af det les­bi­ske par, er ik­ke overrasket over, at sig­tel­ser­ne er ble­vet fra­fal­det.

» Jeg modt­og i we­e­ken­den et brev fra po­li­ti­et, hvor der stod, at sig­tel­sen er drop­pet, og jeg kan ik­ke li­ge­frem si­ge, at jeg er over- ra­sket. Jeg har he­le ti­den vidst, at det er ut­ro­ligt svært at løf­te be­vis­byr­den i så­dan en sag, « si­ger Tul­le Krøy­er til Randers Amtsa­vis.

Vil ren­ses

Den i dag 40- åri­ge mand, der gen­nem ot­te må­ne­der har le­vet med sig­tel­ser­ne for chi­ka­ne, har ef­ter­føl­gen­de valgt at po­li­ti­an­mel­de Tul­le Krøy­er.

ET PLET­TET RY

Hi­sto­ri­en om det les­bi­ske par fra Ma­ri­a­ger, der sid­ste år blev chi­ka­ne­ret så groft, at de si­den­hen er flyt­tet fra by­en, har plet­tet køb­sta­dens ry.

Så me­get var ma­ri­a­ger­gen­ser­ne eni-

Hen­rik Olof­sen, Ma­ri­a­ger:

» Det er en tr­æls sag. Der skal væ­re plads til al­le uan­set le­ve­vis. Det er synd, at par­ret blev ja­get væk. « ge om, da BT tirs­dag var på be­søg i de idyl­li­ske bro­stens­belag­te ga­der i den kronjy­ske by. Men kun få af by­ens ind­byg­ge­re hav­de lyst til at ta­le åbent om chi­ka­ne- sa­gen, der tirs­dag fik et ek­stra kapitel til­fø­jet, da Nord­jyl­lands Po­li­ti valg­te at fra­fal­de sig­tel­ser­ne mod den mand, der si­den ef­ter­å­ret har væ­ret sig­tet for chi­ka­ne mod det les­bi­ske par.

Tul­le Krøy­er - her sam­men med sin æld­ste dreng - har he­le ti­den vidst, at det vil­le væ­re svært at løf­te be­vis­byr­den i sa­gen. Ar­kiv­fo­to: Lars Ras­borg. I novem­ber 2014 gik 500 per­so­ner regn­bue- march i Ma­ri­a­gers ga­der til støt­te for det les­bi­ske par, der blev chi­ka­ne­ret. Ar­kiv­fo­to: An­ne­le­ne Pe­ter­sen.

» Det er en uhel­dig sag. Jeg har haft som­mer­hus her i om­rå­det i man­ge år, og jeg ken­der kun by­en som et stille og ro­ligt sted med plads til al­le. «

» Jeg er til­flyt­ter fra Hjør­ring, og jeg blev ta­get rig­tig godt imod af na­bo­er­ne. Mit bil­le­de af by­en pas­ser slet ik­ke med den chi­ka­ne, par­ret blev ud­sat for. «

» Det er en rig­tig øv- sag for by­en. I et lil­le sam­fund som vo­res mø­des vi på kryds og tværs, og der skal væ­re plads til al­le. Jeg er selv til­flyt­ter, og jeg har kun op­le­vet at bli­ve ta­get godt imod. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.