’’

BT - - NYHEDER - Tul­le Krøy­er, chi­ka­neof­fer

» Dels for en falsk an­mel­del­se, alt­så at man an­mel­der no­get til po­li­ti­et for, at en uskyl­dig skal sig­tes for det, og en an­mel­del­se for at ha­ve an­meldt en for­bry­del­se til po­li­ti­et, som al­drig er ble­vet be­gå­et, « for­kla­rer Kå­re Pi­hl­mann, der er ad­vo­kat for den 40- åri­ge mand.

Kå­re Pi­hl­mann har ik­ke tid­li­ge­re op­le­vet, at en for­holds­vis be­græn­set sag om hær­værk er ble­vet ef­ter­for­sket så grun­digt.

» Ef­ter­forsk­nin­gen har væ­ret på et ni­veau, man nor­malt ser i langt al­vor­li­ge­re sa­ger, « si­ger ad­vo­ka­ten, der nu vil ha­ve, at hans kli­ent bli­ver ren­set for be­skyld­nin­ger­ne.

» Ma­ri­a­ger er jo en lil­le by, og snak­ken går. Det har væ­ret et stort pres for min kli­ent at bli­ve hængt ud for no­get, han ik­ke har gjort, « si­ger Kå­re Pi­hl­mann til Randers Amtsa­vis.

Løsladt men sig­tet

Man­den blev kort ef­ter sin an­hol­del­se løsladt, men han for­blev sig­tet for tre til­fæl­de af hær­værk: at hæl­de mad­af­fald over hæk­ken til par­rets ha­ve, at øde­læg­ge fa­mi­li­ens hæk­plan­ter og ka­ste fle­re åb­ne po­ser med hund­el­ort mod fa­mi­li­ens hus. Epi­so­der som po­li­ti­et nu har op­gi­vet at rets­for­føl­ge ham for.

De to les­bi­ske kvin­der har tid­li­ge­re for­talt, at chi­ka­nen har væ­ret langt me­re om­fat­ten­de. Blandt an­det har de an­gi­ve­ligt mod­ta­get ad­skil­li­ge ube­ha­ge­li­ge sed­ler i po­st­kas­sen, her­un­der én med tek­sten ’ I be­s­ud­ler den hi­sto­ri­ske by Ma­ri­a­ger’, li­ge­som de i slut­nin­gen af ok­to­ber sid­ste år hav­de en vold­som op­le­vel­se i de­res æld­ste søns bør­ne­ha­ve, hvor den ene kvin­des navn over søn­nens skab var er­stat­tet af et kors.

Det les­bi­ske par er ef­ter den om­fat­ten­de chi­ka­ne flyt­tet fra Ma­ri­a­ger sam­men med de­res to dren­ge.

Jeg har he­le ti­den vidst, at det er ut­ro­ligt svært at løf­te be­vis­byr­den i så­dan en sag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.