Far­li­ge stoffer på festi­val

Fle­re un­ge lig­ger på in­ten­siv ef­ter at ha­ve ind­ta­get ulov­li­ge stoffer på Roskil­de Festi­val

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

NARKO­TI­KA

Med græs­mær­ker på num­sen og lunk­ne øl i hån­den fe­ster tu­sin­der af men­ne­sker un­der åben him­mel på Roskil­de Festi­val. Men ik­ke al­tid er en rus af god mu­sik, bræn­den­de sol og en sjat al­ko­hol til­stræk­ke­lig.

Fle­re festi­val­fe­ster kry­drer nem­lig stem­nin­gen med far­li­ge, ulov­li­ge og po­ten­ti­elt dø­de­li­ge stoffer – og fle­re per­so­ner er nu ind­lagt på in­ten­si­vaf­de­lin­gen på Roskil­de Sy­ge­hus. Det op­ly­ser Jens Tings­l­eff, le­den­de over­læ­ge på Kø­ge Sy­ge­hus og an­svar­lig for be­red­ska­bet i for­bin­del­se med Roskil­de Festi­val.

» Vi kan ik­ke de­ci­de­ret si­ge, hvil­ke stoffer der er ta­le om, men to til fi­re er ind­lagt til ob­ser­va­tion på in­ten­si­vaf­de­lin­gen, da man er ban­ge for, at de stop­per med at træk­ke vej­ret. Vi har ik­ke no­gen spe­ci­fik mod­gift, så man er nødt til at over­vå­ge « , si­ger han.

Iføl­ge Jens Tings­l­eff er de på­vir­ke­de svæ­re at få kon­takt med, når de kom­mer til ska­destu­en. De si­ger un­der­li­ge ting, nog­le fa­rer om­kring og ser ting, der ik­ke er der.

» Der er ta­le om et øje­bliks sinds­syg­dom, og man en­der med at tvangs­be­hand­le dem, da man ik­ke kan få samtyk­ke, « for­kla­rer han og sam­men­lig­ner stof­fer­nes ef­fekt med at tu­ne en bil:

» Man fa­rer rundt, ind­til man bli­ver over­kørt og bræn­der sam­men – og i vær­ste fald stop­per med at træk­ke vej­ret. Nog­le mi­ster selv­kon­trol­len og tror plud­se­lig, at de kan fly­ve, el­ler fin­der på at gå rundt på mo­tor­vej­en for at stop­pe bi­ler­ne. «

Nor­malt re­gu­le­rer krop­pen sig selv til 37 gra­der, hvor den fungerer bedst. Men de far­li­ge stoffer øde­læg­ger re­gu­le­rin­gen og kan i ste­det star­te en for­bræn­ding i krop­pen, hvor tem­pe­ra­tu­ren kan sti­ge til 40– 41 gra­der.

LSD- fri­mær­ker

Mandag blev blandt an­det en 16årig pi­ge og en 18- årig mand an­holdt for be­sid­del­se af stoffer. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig hos Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti, Car­sten Andersen, var der bå­de ta­le om MDMA, et ecsta­cy- lig­nen­de stof, og de så­kald­te LSD- fri­mær­ker.

» Det lig­ner et gan­ske al­min­de­ligt fri­mær­ke. Du kan ik­ke se for­skel. Stof­fet sid­der så på bag­si­den, hvor der nor­malt er kli­ster « , si­ger han.

Iføl­ge Car­sten Hansen op­le­ver po­li­ti­et fle­re, der eks­pe­ri­men­te­rer med eu­fori­se­ren­de stoffer un­der festi­va­len.

Han un­der­stre­ger dog, at der er ta­le om et få­tal.

MDMA/ LSD MDMA er ecst­a­sy - og­så kendt som ’ the love drug’ og er i fa­mi­lie med am­fe­ta­min. LSD be­teg­nes som en sy­re og er en for­kor­tel­se af Ly­serg- Sy­reDiet­hy­la­mid. Kil­de: Sund­heds­sty­rel­sen

For langt stør­ste­delen af gæ­ster­ne er Roskil­de Festi­val en fan­ta­stisk op­le­vel­se - som her ved Lord Si­vas kon­cert i går. Men en­kel­te flir­ter med far­li­ge stoffer. Og det kan væ­re fa­ta­lt.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.