DET MØR­KE­STE

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Claus El­m­ing. Pi­lou As­bæk. Tho­mas Evers Poul­sen:

GAL­LAPRE­MI­E­RE

Dag­mar Te­a­tret i København lag­de i af­tes bi­o­graf til den før­ste vis­ning af Da­ni­el Den­ciks stor­slå­e­de de­but­film, ’ Guld­ky­sten’. Hi­sto­ri­en ta­ger et - for man-

ge - ukendt kapitel op om ky­nisk dansk sla­ve­han­del i 1800- tal­let. Ik­ke de­sto min­dre står det tilbage som et af de mest dy­stre i Dan­marks­hi­sto­ri­en. BT var med og spurg­te en ræk­ke kend­te, hvad de me­ner er det mør­ke­ste kapitel i dansk hi­sto­rie i de­res le­ve­tid.

Pia Kjær­s­gaard.

ONS­DAG 1. JULI 2015

» Har vi egent­lig haft no­gen dy­stre ka­pit­ler? Vi har en old­gam­mel kul­tur bag os, og jeg sy­nes, vi er et land, der har gen­nem­le­vet en mas­se pe­ri­o­der og lært af det, « si­ger » Jeg sy­nes, at den ter­r­ortrus­sel, der hæn­ger over os net­op nu, er det mest dy­stre kapitel. Det er desvær­re no­get, der kom­mer til at hæn­ge over os. Vi har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret så ud­sat­te, « si­ger » Jeg vil si­ge den 11. sep­tem­ber ( 2001), for Dan­mark er en del af ver­den. Det har på­vir­ket en ge­ne­ra­tion. IS er en afart af det. Al- Qa­e­da det sam­me. Jeg tror, al­le kan mær­ke, at det var en skel­sæt­ten­de be­gi­ven­hed, « si­ger

» Jeg vil si­ge, at det mest dy­stre kapitel blev skre­vet ny­lig, da Dan­mark blev ramt af ter­ror. Jeg var in­de i København i nær­he­den af sy­na­go­gen, da det ram­te, sam­men med Astrid Krag. Dér kom det tæt på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.