Kul­tur ’ Jeg vil ha­ve ægt

In­struk­tør Da­ni­el Den­cik vil au­ten­tisk frygt, er in­spi­re­ret af li­vets vild­skab og er glad for sku­e­spil­le­re, der vil gå he­le vej­en

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

NY FILM

Den dan­ske in­struk­tør Da­ni­el Den­cik er først li­ge kom­met sig. I me­re end to år har ar­bej­det med spil­le­film­de­bu­ten ’ Guld­ky­sten’ væ­ret det alt­for­tæ­ren­de mon­ster i hans liv:

» Jeg har ik­ke so­vet el­ler spist or­dent­ligt i et par år. Det har væ­ret så alt­op­slu­gen­de. Først i april var jeg sik­ker på, at det vil­le bli­ve en god film, og først nu er jeg ved at kom­me oven­på for al­vor igen, « si­ger Den­cik og smi­ler skævt af sig selv.

Man for­nem­mer klart, at der bor en kom­pro­mis­løs og dybt pas­sio­ne­ret sjæl i den spink­le in­struk­tørs krop. Og han af­slø­rer hur­tigt, at han på den må­de har en del til fæl­les med ho­ved­per­so­nen Wul­ff i ’ Guld­ky­sten’, der spil­les af Dan­marks nye nor­ske stjerne Jakob Of­te­bro, der blev kendt som den ene af brød­re­ne i Ole Bor­nedals epi­ske tv- dra­ma ’ 1864’.

I fil­men sen­des den un­ge ide­a­list og bo­ta­ni­ker af sted til den dan­ske sla­ve­ba­stion Chri­sti­ans­borg i afri­kansk Gu­i­nea, der var ejet af den dan­ske kon­ge i 1800- tal­let.

Hans mis­sion er at få sat skik på plan­ta­ger­ne og få dem til at blom­stre. Un­der­vejs fal­der den ene il­lu­sion ef­ter den an­den. Men en ny ver­den åb­ner sig, og det bli­ver en smuk, men og­så en brutal og fa­tal dan­nel­ses­rej­se.

For­sø­ger at sæt­te sla­ver­ne fri

» ’ Men­ne­sket er født frit – og det er overalt i læn­ker’, si­ger Wul­ff i en voi­ce- over. Men det er jo os, der har skabt de læn­ker, « for­tæl­ler Da­ni­el Den­cik.

» Wulffs stem­me i fil­men er jo så­dan set min. Og han si­ger det, jeg ger­ne vil si­ge til pu­bli­kum, « af­slø­rer in­struk­tø­ren.

» Uden men­ne­sker fin­des der jo in­gen umen­ne­ske­lig­hed. Vi fin­der på de mest umen­ne­ske­li­ge ting over for hin­an­den. Og vo­res sam­fund er hav­net i en for­dum­men­de til­stand, hvor men­ne­sker bli­ver pa­ci­fi­ce­re­de, og ik­ke får lov til at ta­ge an­svar over vo­res eget liv. Wul­ff prø­ver at sæt­te sla­ver­ne fri ved at gi­ve dem an­svar. «

Li­ge­gyl­digt og enormt en­somt

» Men hvis det ba­re er fri­hed for fri­he­dens skyld, som man ta­ler om det i USA nog­le gan­ge, så bli­ver det li­ge­gyl­digt og enormt en­somt. Men net­op ved at gi­ve men­ne­sker et stort an­svar kan man gi­ve dem fri­he­den. An­svar og fri­hed er nø­je kæ­det sam­men, « me­ner Den­cik, der har la­det sig in­spi­re­re af en af si­ne ynd­lings­film, ’ Dom­me­dag nu’ ( Apo­ca­lyp­se Now’) af Fran­cis Ford Cop­po­la.

Den­cik hol­der en lil­le pau­se og til­fø­jer så:

» Vi sør­ge­de selv­føl­ge­lig for, at han kun­ne kom­me i bad umid­del­bart ef­ter. Men det er helt, som man ser det i fil­men. In­gen tri­cks. «

» Jeg sør­ge­de un­der­be­vidst for at om­gå mig med børn og dyr. Jeg vil ger­ne ha­ve det så spon­tant og ægte som mu­ligt. For når børn bli­ver ban­ge, bli­ver de rig­tigt ban­ge. Det sam­me med dyr. «

» Det er jo me­get Jakobs fortje­ne­ste, at Wul­ff er ble­vet så au­ten­tisk. Han er slank i for­vej­en, men un­der-

» Det vil­de ved at væ­re men­ne­ske er, at vi kan re­a­li­se­re vo­res drøm­me. Men­ne­sket er født med nog­le fan­ta­sti­ske ga­ver. Vi kan fly­ve til Månen og la­ve mu­sik som Mozart. Vi er en del af no­get fuld­stæn­dig stort, der er fuld af kær­lig­hed. «

Mira­kel skabt i stor kær­lig­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.