’’ Vi fin­der på de mest umen­ne­ske­li­ge ting over for hin­an­den. Og vo­res sam­fund er hav­net i en for­dum­men­de til­stand, hvor men­ne­sker bli­ver pa­ci­fi­ce­re­de, og ik­ke får lov til at ta­ge an­svar over vo­res eget liv

BT - - KULTUR - Da­ni­el Den­cik, in­struk­tør

» He­le ide­en med en sid­ste ba­stion, li­ge­som Oberst Kurtz, der har iso­le­ret sig ude i jung­len i ’ Apo­ca­lyp­se Now’, el­ler et ak­tu­elt sted fra vo­res nu­tid som Abu Ghraib- fængs­let ( ame­ri­kansk tor­tur­fængsel i Irak. Red.) fa­sci­ne­rer mig. «

» En enkla­ve der har luk­ket sig om sig selv langt ude i et in­gen­mandsland, og for­di det er så iso­le­ret, kan de til­la­de sig hvad som helst. Så op­står der en magt­fuld­kom­men­hed, og græn­ser­ne for an­stæn­dig­he­den ryk­ker sig dag for dag, « si­ger in­struk­tø­ren, der og­så selv prø­ve­de kræf­ter med sku­e­spil­ler­nes græn­ser i ’ Guld­ky­sten’.

I nog­le me­get vold­som­me sce­ner bli­ver Wul­ff mis­hand­let af si­ne kol­le­ger på sla­ve­ky­sten. Han bli­ver slå­et, spar­ket og tis­set på. Og hvad an­går det sid­ste, er der ik­ke ta­le om no­gen for­mer for film­tri­cks:

» Jeg snak­ke­de med Jakob om det før op­ta­gel­ser­ne og spurg­te, hvad han syn­tes. ’ De skal vel ba­re pis­se på mig’, sag­de han. Men det var kun os, der vid­ste, hvad der skul­le ske, da vi op­tog. Jeg vil­le ha­ve, at sta­ti­ster­ne skul­le re­a­ge­re umid­del­bart på den ned­vær­di­gen­de be­hand­ling, så vi hav­de kun én chan­ce. Men det gik fint, og det fungerer helt rig­tigt. vejs tab­te han sig ut­ro­ligt me­get. Spi­ste to mand­ler om da­gen og sad i en sve­de­hyt­te, Han var vir­ke­lig ude på et skrå­plan... « Da­ni­el Den­cik smi­ler lidt drilsk: » Men et godt skrå­plan – for fil­men. «

Ved hvad der er rig­tigt og for­kert

» Jeg har en stor til­tro til men­ne­skets ev­ner, og­så vo­res moral­ske ev­ner. Vi har no­get i os, der gør, at vi ved, hvad der er rig­tigt el­ler for­kert, « si­ger Den­cik, der for­tæl­ler, at hans film og­så er en hyl­dest til li­vet og na­tu­ren:

» For mig hand­ler det om en spi­ri­tu­a­li­tet og en yd­myg­hed over for ska­ber­kraf­ten. I 1900- tal­let tal­te man om mil­jø, men i 1800- tal­let hed det ba­re na­tur. Og na­tur be­ty­der, at vi er en del af no­get stør­re. «

» Vi kan øde­læg­ge det for os selv, og det er og­så slemt nok. Vi kan bom­be klo­den, li­ge så me­get vi vil, men når først li­vet har etab­le­ret sig, kan det ik­ke ud­ryd­des. Den vil væ­re smadret i nog­le år, men li­vet be­står. Na­tur er en me­get vil­de­re og stær­ke­re kraft end men­ne­sket. Så men­ne­sket er ik­ke ver­dens vig­tig­ste. Til gen­gæld kan vi ud­ret­te stort set hvad som helst, hvil­ket en he­st el­ler en my­re ik­ke kan. « » Når jeg fær­des i na­tu­ren, hvil­ket jeg gør så of­te, jeg kan, så tæn­ker jeg, at det er et vildt mira­kel, der er skabt i stor kær­lig­hed. Fil­men ’ Guld­ky­sten’ vil ger­ne ska­be sam­me fø­lel­se, som når man træ­der ind i en ka­ted­ral el­ler en stor skov. En på­min­del­se om hvor vildt og smukt og sør­ge­ligt det er at væ­re i li­ve. «

Da­ni­el Den­cik har bå­de in­stru­e­ret og skre­vet ma­nuskript, og han har få­et den in­ter­na­tio­nalt be­røm­me­de film­kom­po­nist An­ge­lo Ba­da­la­men­ti til at kom­po­ne­re fil­mens so­und­tra­ck.

Ba­da­la­men­ti har la­vet mu­sik til utal­li­ge Hol­lywood- film. Bl. a. ’ David Lyn­chs’ ’ Blue Vel­vet’ ’ Mul­hol­land Dri­ve og ’ Twin Pe­aks’. Han har og­så sam­ar­bej­det med po­p­grup­pen Pet Shop Boys og san­ge­r­in­denJu­lee Cru­i­se.

’ Guld­ky­sten’ har pre­mi­e­re mor­gen over he­le lan­det. DA­NI­EL DEN­CIK

9. maj 1972 i Sve­ri­ge af svensk- un­gar­ske for­æl­dre.

be­teg­ner sig selv som slo­vakisk/ svensk/ dansk.

- en dreng og en pi­ge - fra tid­li­ge­re for­hold til en svensk kvin­de.

fra Den Dan­ske Film­sko­le i 1999, hvor han blandt an­det gik på hold med Per­nil­le Fi­s­cher Chri­sten­sen og Ken­neth Kainz.

Cop­po­las ’ Apo­ca­lyp­se Now’, De Pal­mas ’ Scar­face’ og Wim Ven­ders ’ Pa­ris, Te­xas’.

Ter­ren­ce Ma­li­ck, Jo­hn Cas­sa­ve­tes, Fran­cois Truf­faut, Stan­ley Ku­bri­ck, Mi­chelan­ge­lo An­to­ni­o­ni og Lars von Tri­er.

Født:

Dansk stats­bor­ger,

Har tvil­lin­ger

Ud­dan­net

Ud­valg­te fa­vo­rit­film:

Ynd­lings­in­struk­tø­rer:

i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.