DF- stift er død: En kon­tant ar­bejds­bi

BT - - NAVNE -

DØDS­FALD

Dansk Fol­ke­par­tis medstif­ter Ole Don­ner er død i går. Sam­men med tre par­ti­kol­le­ger sprang han fra Frem­skridtspar­ti­et og stift ede DF i 1995.

Næ­sten 20 år eft er det før­ste spa­destik blev ta­get til Dansk Fol­ke­par­ti, er en af par­tiets grund­læg­ge­re af­gå­et ved dø­den. Ole Don­ner for­lod sam­men med Pia Kjær­s­gaard, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Poul Nød­gaard Frem­skridts- par­ti­et i ok­to­ber 1995 for at stift e Dansk Fol­ke­par­ti.

Det ar­bej­de sat­te Ole Don­ner sit præg på, for­tæl­ler Pe­ter Skaarup ( DF), der ar­bej­de­de for Dansk Fol­ke­par­ti den­gang.

Vig­tig rolle i DFs hi­sto­rie

» Han har en stor del af an­sva­ret for, at DF over­ho­ve­det blev dan­net. Han var no­get af en ar­bejds­bi, da det gjaldt om at få or­ga­ni­se­ret un­der­skrift sind­sam­ling og ar­bej­det med at star­te DF, « si­ger Skaarup.

Og­så par­tiets nu­væ­ren­de for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ken­der Don­ner fra stif­tel­sen af DF.

» Det gør mig ondt at er­fa­re, at Ole Don­ner er af­gå­et ved dø­den. Ole Don­ner spil­ler en vig­tig og me­get væ­sent­lig rolle i DFs hi­sto­rie. Jeg hu­sker ham som en re­el og hård­t­ar­bej­den­de po­li­ti­ker, « si­ger Thu­le­sen Da­hl.

Par­tik­ri­ti­ker

Ole Don­ner var al­drig ban­ge for at si­ge sin me­ning, og om­kring årtu­sind­skift et kom hans åben­mun­de­de fa­con på kol­li­sions­kurs med par­ti­le­del­sen. Blandt an­det kri­ti­se­re­de han off ent­ligt par­tiets le­del­se med da­væ­ren­de for­mand Pia Kjær­s­gaard i spid­sen for at væ­re for top­sty­ret.

Kon­fl ik­ten be­tød, at han i 2000 for­lod Dansk Fol­ke­par­ti og fort­sat­te som løs­gæn­ger i Fol­ke­tin­get.

Her hav­de han sid­det helt fra 1990. Først i fem år for Frem­skridtspar­ti­et, si­den i fem år for Dansk Fol­ke­par­ti og til sidst et en­kelt år som løs­gæn­ger.

Ole Don­ner var des­u­den i 11 år med­lem af by­rå­det i Fre­de­riks­værk Kom­mu­ne, hvor han og­så bo­e­de.

Hu­mor som smø­rel­se

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl hu­sker Ole Don­ner som en mand, der fi k ting til at ske.

» Han var med til at få tin­ge­ne til at fun­ge­re i de før­ste år og var i de år al­tid mand for en sjov be­mærk­ning, hvis det var nød­ven­digt for at få tin­ge­ne til at gli­de, « for­tæl­ler han.

Selv­om Don­ner for­lod po­li­tik i 2001, var han sta­dig en­ga­ge­ret, for­tæl­ler Pe­ter Skaarup.

» Jeg hav­de ind­tryk af, at han fulg­te det po­li­ti­ske me­get tæt og in­ter­es­se­re­de sig me­get for, hvor­dan det gik bå­de lo­kalt og på land­s­plan. Så det er alt for tid­ligt, at han er gå­et bort. Jeg vil me­ne, at der var man­ge år tilbage i ham end­nu, « si­ger Pe­ter Skaarup, der var se­kre­ta­ri­ats­chef for det den­gang nystift ede par­ti.

Ole Don­ner blev 75 år gam­mel.

jo­jr/ smo/ phan

Næ­sten 20 år ef­ter det før­ste spa­destik blev ta­get til Dansk Fol­ke­par­ti, er en af par­tiets grund­læg­ge­re af­gå­et ved dø­den. Ole Don­ner for­lod sam­men med Pia Kjær­s­gaard, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Poul Nød­gaard Frem­skridtspar­ti­et i ok­to­ber 1995 for at stif­te Dansk Fol­ke­par­ti. Her ses de fi­re på DFs før­ste dag som par­ti på tin­ge. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.