Den on­de si­de

BT - - TV - THRILLER

Earl Brooks har suc­ces på al­le fron­ter. Hans virk­som­hed går rig­tig godt, og han er net­op ble­vet ud­nævnt til årets mest drift ige for­ret­nings­mand i den lil­le by, hvor han bor og er kendt for at væ­re en ak­tiv og en­ga­ge­ret del af lo­kal­sam­fun­det. Han er gift med den smuk- ke Em­ma, og sam­men har de den sø­de og plig­top­fyl­den­de dat­ter Ja­ne. Men Brooks bæ­rer og­så på en fryg­te­lig hem­me­lig­hed, for i det skjul­te er han og­så se­ri­e­mor­der med ad­skil­li­ge mord på samvit­tig­he­den. Hel­dig­vis er det lyk­ke­des Brooks at hol­de tran­gen til at dræ­be ne­de i fl ere år, men nu over­ta­ler hans on­de al­ter ego Mars­hal ham til at be­gå end­nu en blo­dig for­bry­del­se. Den­ne gang går det galt, og fo­to­gra­fen Smith op­da­ger Brooks, mens han er i gang med at dræ­be et ungt par i de­res hjem. Eft er udå­den be­gyn­der jor­den at bræn­de un­der Brooks, for- di Smith kræ­ver pen­ge af Brooks for ik­ke at gå til po­li­ti­et med sin vi­den, sam­ti­dig med at de­tek­ti­ven Tra­cy Atwood be­gyn­der at snu­se

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kevin Cost­ner ses i rol­len som en gan­ske al­min­de­lig mand, der li­der af per­son­lig­heds­spalt­ning med en ond si­de, der gør, at han myr­der an­dre men­ne­sker. Hans on­de al­ter ego er spil­let af Wil­li­am Hurt.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.