TREKANTSDRAM

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er sam­men med sin nu­væ­ren­de, ame­ri­kan­ske fl irt, J. J. Watt, og sin eks­for­lo­ve­de, gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy, in­vi­te­ret til sam­me ame­ri­kan­ske pris­ud­de­ling, ESPY Awards, 15. juli i Los An­ge­les

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn To­bi­as, rå­d­gi­ver for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki AKA­VET Tho­mas Idskov i Lon­don idskov@ sporten. dk

Den dan­ske ten­nis­spil­ler Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har i sin ka­len­der sat to store kryd­ser, der ved­rø­rer som­mer­fe­ri­e­pla­ner.

11. juli fejrer hun sin 25- års fød­sels­dag, og blot fi re da­ge se­ne­re er der med hen­de som cen­tral per­son ud­sigt til et va­ske­æg­te tre­kants­dra­ma i den ame­ri­kan­ske stor­by Los An­ge­les.

» 15. juli er hun ble­vet in­vi­te­ret til tv- ka­na­len ESPNs år­li­ge ud­de­ling af de pre­sti­ge­fyld­te ESPY- sport­s­pri­ser, « for­tæl­ler hen­des ame­ri­kan­ske rå­d­gi­ver, Jo­hn To­bi­as, til BTs ud­send­te på Wim­b­ledon- an­læg­get i Lon­don.

Det ly­der umid­del­bart ik­ke som ver­dens stør­ste nyhed. Men at ar­ran­ge­men­tet, der er spor­tens svar på Oscar- ud­de­lin­gen, for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ved­kom­men­de er ek­stra­or­di­nært in­ter­es­sant skyl­des, at hun ik­ke blot skal væ­re i sel­skab med sin ame­ri­kan­ske fl irt, NFL- spil­le­ren J. J. Watt, der er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ bed­ste mand­li­ge at­let’ og ’ bed­ste NFL- spil­ler’. Hen­des tid­li­ge­re for­lo­ve­de, gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy, er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ bed­ste gol­f­spil­ler’ og for­ven­tes der­for og­så at stille op.

» Jeg rå­d­gi­ver Ca­ro­li­ne i hen­des kar­ri­e­re­pla­ner. Hvad hun la­ver i pri­vat­li­vet, blan­der jeg mig ik­ke i. Jeg er jo ik­ke hen­des dat­ing- ma­na­ger, « si­ger Jo­hn To­bi­as med et smil.

Hvil­ken rolle ved pris­ud­de­lin­gen, der har væ­ret afh oldt si­den 1993, hun spe- ci­fi kt får, er Jo­hn To­bi­as ik­ke ori­en­te­ret om. Men hun er ik­ke blandt de fi re no­mi­ne­re­de i ka­te­go­ri­en ’ årets kvin­de­li­ge ten­nis­spil­ler’.

» Må­ske skal hun ba­re føl­ge med fra til­sku­er­plad­ser­ne. Men det kan jo og­så væ­re, at hun bli­ver bedt om at over­ræk­ke en af pri­ser­ne. Nu må vi se, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Er Watt med i Lon­don?

Det bli­ver før­ste gang si­den br­ud­det sid­ste år i maj, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is og Rory McIl­roys ve­je kryd­ser hin­an­den. Ver­dens bed­ste gol­f­spil­ler op­hæ­ve­de par­rets for­lovel­se i en ul­tra­kort sam­ta­le over te­le­fo­nen, hvor­eft er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki måt­te i gang med at træk­ke ind­by­del­ser­ne til det plan­lag­te bryl­lup i New York i novem­ber tilbage.

De eft er­føl­gen­de må­ne­der var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sing­le, men det se­ne­ste hal­ve år er hun ble­vet spot­tet med et par store stjer­ner i ame­ri­kansk fod­bold – først Ry­an Ker­ri­gan fra Was­hin­g­ton Red­skins og i øje­blik­ket J. J. Watt, der i sid­ste sæ­son blev kå­ret til den bed­ste for­svars­spil­ler i NFL.

» Det er et for­hold, som vi i USA har be­mær­ket. Jeg hø­rer, at Watt er med Woz­ni­a­cki her i Wim­b­ledon. Men selv har jeg end­nu ik­ke set ham. Jeg kan dog ik­ke fo­re­stil­le mig an­det end at op­lys­nin­gen er kor­rekt, «

ONS­DAG 1. JULI 2015 si­ger Matt Cro­nin, der som jour­na­list på det ame­ri­kan­ske nyheds­me­die Ten­nisRepor­ters føl­ger in­ter­na­tio­nal kvin­de­ten­nis tæt.

Tu­ren i juli til USA pas­ser iføl­ge Jo­hn To­bi­as per­fekt i Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is rej­se­pla­ner.

» Eft er pris­ud­de­lin­gen i Los An­ge­les, del­ta­ger hun for før­ste gang i Stan­fords WTA­tur­ne­ring, og in­den US Open ( i New York, red.) går i gang i slut­nin­gen af au­gust, stil­ler hun op i Tor­on­to, « for­tæl­ler Jo­hn To­bi­as.

Det be­ty­der, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki drop­per sit for­svar af den WTA- ti­tel, hun i fj or vandt i Istan­bul i Tyr­ki­et.

» Men hun kom­mer til at spil­le en af de min­dre WTA­tur­ne­rin­ger i sæ­so­nens an­den halv­del al­li­ge­vel. Hun har nem­lig gi­vet ar­ran­gø­rer­ne i Linz ( i Østrig, red.) til­sagn om, at hun vil spil­le med om tit­len her, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

For før­ste gang si­den br­ud­det del­ta­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Rory McIl­roy ( i mid­ten) i sam­me be­gi­ven­hed, når de beg­ge ka­ster glans over ESPNs år­li­ge pris­ud­de­ling, ESPY Awards, om to uger. Woz­ni­a­ck­is flirt, NFL- su­per­stjer­nen J. J. Watt ( th.) del­ta­ger og­så. Fotomontage: EPA, AFP og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.