Woz­ni­a­cki vi­de­re trods nervøs start ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GODT BE­GYNDT Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Piotr Woz­ni­a­cki

Hun ind­led­te kam­pen for lang­somt og la­ve­de for man­ge fejl

Det var en stors­mi­len­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der mød­te pres­sen, eft er hun med en sejr på 7- 5, 6- 0 over ki­ne­se­ren Zheng Saisai hav­de spil­let sig vi­de­re til an­den run­de i Wim­b­ledon.

» Jeg sy­nes, det var en fi n start. Jeg er vi­de­re, og det er det, der tæl­ler, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hun in­drøm­me­de dog, at ik­ke alt gik, som hun på for­hånd hav­de drømt om.

» Jeg ind­led­te alt for nervøst og hav­de store pro­ble­mer i den ene en­de af ba­nen med at se bol­den på grund af den ned­ad­gå­en­de sol, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og til­fø­je­de:

» Men selv­om min præ­sta­tion var nervøst præ­get, var jeg al­drig i tvivl om, at jeg vil­le vin­de. Spil­le­mæs­sigt føl­te jeg he­le ti­den, at jeg var bed­re end hen­de, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Ik­ke råd til de man­ge fejl

Hen­des far og co­ach, Piotr Woz­ni­a­cki, var eft er den halvan­den ti­me lange kamp til gen­gæld langt fra til­freds.

» Hun ind­led­te kam­pen for lang­somt og la­ve­de for man­ge fejl. Fort­sæt­ter hun med at gø­re det i tur­ne­rin­gens vi­de­re for­løb, får hun det svært. Det vil bed­re mod­stan­de­re end Zheng straff e, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki.

Han kun­ne ik­ke for­kla­re, hvor­for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i før­ste sæt kom bag­ud 1- 4.

» Hun gjor­de det sam­me i fl ere af kam­pe­ne i East­bour­ne i sid­ste uge. Må­ske er hun sta­dig lidt hæm­met af sin rygska­de, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki.

På pres­se­mø­det eft er kam­pen af­vi­ste Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog, at det var ryg­gens skyld, at hun ik­ke spil­le­de op til sit hø­je­ste ni­veau.

» Den hav­de det fi nt. De se­ne­ste da­ges in­ten­si­ve be­hand­lin­ger har gjort godt, « sag­de hun.

Det bli­ver tjek­ken De­nisa Al­ler­tova, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki skal mø­de i an­den run­de i mor­gen.

Den 22- åri­ge høj­re­hånds­spil­ler, der blot er num­mer 83 på ver­dens­rang­li­sten, be­sej­re­de over­ra­sken­de sin lands­mand Ka­te­ri­na Si­ni­ako­va 6- 2, 4- 6, 6- 3.

Umid­del­bart vur­de­ret må den tre år æl­dre dan­sker væ­re tårn­høj fa­vo­rit. Så­le­des har De­nisa Al­ler­tova al­drig spil­let sig læn­ge­re end til an­den run­de ved en Grand Slam­tur­ne­ring.

» Jeg glæ­der mig til kam­pen. Men skal jeg væ­re ær­lig, ken­der jeg in­tet til hen­de, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der på trods af, at hun har kamp­fri i dag, al­li­ge­vel har et par plig­ter, der skal pas­ses.

Plig­ter på fri­da­gen

Ud­over et træ­nings­pas med sin far, Piotr Woz­ni­a­cki, på si­de­linj­en i rol­len som co­ach og med Ja­roslav Po­spi­sil på den an­den si­de af net­tet som slag­mak­ker, stil­ler hun midt på for­mid­da­gen op til et ar­ran­ge­ment uden for det ver­dens­be­røm­te ten­nisan­læg. Sam­men med An­dy Mur­rays mor, Ju­dy, og Ra­fa­el Na­dals on­kel, To­ni, er hun hy­ret til at prom­ove­re sin nye cho­ko­la­de- sponsor, La­va­zza.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fik kæm­pet sig sik­kert vi­de­re til an­den run­de af Wim­b­ledon trods en dår­lig start på kam­pen mod ki­ne­si­ske Zheng Saisai. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.