Car­l­gren helt da Sve­ri­ge tog EM- guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

U21- EM FI­NA­LE Eft er straff es­park. Or­di­nær kamp og for­læn­get spil­le­tid: 0- 0 len al­drig det store fest­fyr­vær­ke­ri. Po­rtu­gi­ser­ne gik ind til kam­pen som store fa­vo­rit­ter, eft er de i se­mi­fi na­len hav­de ud­ra­de­ret de ty­ske fa­vo­rit­ter med 5- 0. Men det tek­nisk stær­ke mand­skab nå­e­de på in­tet tids­punkt de sam­me luft lag.

Sam­ti­dig stod Sve­ri­ge di­sci­pli­ne­ret kam­pen igen­nem og hav­de fo­kus på at hol­de en stram or­ga­ni­sa­tion. Men hvad kam­pen mang­le­de af tek­nisk fl ot fod­bold, hav­de den til gen­gæld i in­ten­si­tet.

Skud på over­lig­ge­ren

Portu­gal var el­lers tæt på en drøm­mestart al­le­re­de eft er ot­te mi­nut­ter. Ser­gio Oli­veira ham­re­de et fris­park af­sted, og kun over­lig­ge­ren stod i vej­en for en fø­ring.

I an­den halv­leg kom Sve­ri­ge langt bed­re med, og især i slut­fa­sen brænd­te det på for­an det po­rtu­gi­si­ske mål. Først tryl­le­de FCK- pro­fi len Ludwig Au­gustin­s­son på ven­stre­kan­ten. Han sat­te en mand, og in­de for­an mål fandt han den snart for­hen­væ­ren­de Man­che­ster Ci­ty­spil­ler Jo­hn Gu­i­det­ti. Men an­gri­be­ren trå­d­te så til­pas man­ge gan­ge i bol­den, at Portu­gal kun­ne nå at blo­ke­re.

I straff es­parks­kon­kur­ren­cen lag- de Jo­hn Gu­i­det­ti ud med at ham­re bol­den op i hjør­net uden chan­ce for den po­rtu­gi­si­ske må­l­mand. Portu­gal sva­re­de igen med en li­ge så sik­ker scor­ing. Sam­me bil­le­de gen­tog sig på de næ­ste to spark.

Ludwig Au­gustin­s­son hav­de hel­ler in­tet pro­blem med at pas­se­re José Sá - og da den sven­ske ke­e­per Pa­trik Car­l­gren fl ot red­de­de Ri­car­do Es­gaios for­søg, lå det he­le til Sve­ri­ge. Ner­ver­ne svig­te­de dog hos Ab­dul­ra­h­man Kha­li­li, der spar­ke­de svagt og brænd­te. Få se­kun­der eft er var der ud­lig­net til 3- 3.

Vi­ctor Lin­de­lof lag­de igen pres­set over på Portu­gal med en sten­sik­ker scor­ing, og der­med var Portu­gals guld­chan­cer pla­ce­ret på skul­dre­ne af en af tur­ne­rin­gens store pro­fi ler, Wil­li­am Car­val­ho. Men Car­l­gren hav­dee læst ham - og med end­nu en red­ning sik­re­de han Sve­ri­ges fod­bold­g­la­de be­folk­ning en sjæl­den tri­umf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.