VA­DER I TIL­BUD ’’

Glen Rid­ders­holm har til­bud fra tv og er­hvervs­li­vet, men han har ik­ke tak­ket ja til no­get. Han vil helst væ­re træ­ner. Ger­ne i ud­lan­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Hen­rik H. Bre­um brum@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Mens der li­ge nu spe­ku­le­res vold­somt i, hvem der skal over­ta­ge job­bet som ch­eft ræ­ner i fod­bold­klub­ben FC Midtjylland, har den for­hen­væ­ren­de helt an­dre gø­re­mål. Hu­stru­ens ’ to do’- li­ste for­tæl­ler blandt an­det Glen Rid­ders­holm, at han skal fj er­ne ukr­udt, klip­pe hæk, kø­re på los­se­plad­sen og ryd­de op i sit tøj­skab.

Hans tan­ker kred­ser dog og­så om, hvad der vil vi­se sig af job­mu­lig­he­der.

» Én ting er sik­kert – jeg træ­der ind på sce­nen som træ­ner igen. Men jeg vil og­så ger­ne op­fat­tes som se­ri­øs, så der­for vil der gå et styk­ke tid, in­den jeg til­træ­der i et nyt job. Jeg har ik­ke truff et det her valg for så at gå ud i mor­gen og be­gyn­de i en an­den Su­per­liga- klub, « si­ger den 43- åri­ge fa­mi­lie­far.

I den hjem­li­ge sport­s­ver­den de­to­ne­re­de han og FC Midtjylland tors­dag en bom­be, da klub­ben prok­la­me­re­de, at Glen Rid­ders­holm med øje­blik­ke­lig virk­ning stop­pe­de som ch­eft ræ­ner hos det ny­kå­re­de mester­hold.

Nu vur­de­rer han med ro i sin­det de job­til­bud, der spi­rer frem for fød­der­ne af det ro­ste træ­ner­navn.

» Der har væ­ret rig­tig man­ge spæn­den­de mu­lig­he­der. Ik­ke kun in­den for fod­bol­dens ver­den, men og­så til­bud fra er­hvervs­li­vet og me­di­e­bran­chen, « si­ger Glen Rid­ders­holm og til­fø­jer:

» Vi ( han, ko­nen Tanja og de­res to børn, red.) er

FØDT:

24. april 1972 ( 43 år).

UD­DAN­NEL­SE:

Pæ­da­gog

Gift med Tanja, far til Mat­hi­as og Ca­mil­la

PRI­VAT:

OONNSSDDAAGG 1 1. J. UJLUIL 2I0 210515

TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE:

Ikast fS ( ungdomstræner, 1995- 1999), FC Midtjylland ( ungdomstræner 1999- 2006), Dan­mark ( U17- land­stræ­ner, 20062008), FC Midtjylland ( as­si­stent­træ­ner, 20082011), FC Midtjylland ( ch­eft ræ­ner, 2011- 2015)

DM- guld med FC Midtjylland i 2015

ME­RIT­TER:

fuld­stæn­dig afk la­re­de med, at mit næ­ste træ­nerjob kan væ­re i ud­lan­det. I den her bran­che kom­mer den slags til­bud li­ge plud­se­lig, så vi er nødt til at væ­re vel­for­be­red­te. Vi er for­be­red­te på al­le mu­li­ge sce­na­ri­er. «

Af­vi­ser tv – for nu

Glen Rid­ders­holm fast­slår vi­de­re om en frem­tid i ud­lan­det, at ’ det vil vi rig­tig ger­ne’:

» Men ik­ke for en­hver pris. Det skal væ­re en klub, hvor jeg kan se mig selv sport­s­ligt, og hvor vi kan se os som fa­mi­lie. Det skal væ­re den rig­ti­ge klub un­der de rig­ti­ge for­ud­sæt­nin­ger. «

FC Midtjyl­lands ul­ve­logo er på det nær­me­ste ta­to­ve­ret ind i sjæ­len på Glen Rid­ders­holm, der har væ­ret med li­ge si­den klub­bens fød­sel i 1999. En per­son­lig milepæl blev nå­et, da han i 2011 blev for­frem­met til ch­eft ræ­ner. Li­ge nu jag­ter klub­ben den nye mand, der skal stå på si­de­linj­en, når FC Midtjylland al­le­re­de 14. juli ind­le­der kam­pen for at nå vidt i Champions League.

Glen Rid­ders­holm hå­ber, at kam­pen på MCH Are­na i Her­ning bli­ver vist på tv.

» Jeg øn­sker at gi­ve hol­det ar­bejds­ro, og det gør jeg nok ik­ke ved at mø­de op på sta­dion. Det her har gi­vet nog­le rystel­ser, og li­ge nu vil jeg ger­ne vi­se den kon­du­i­te, der hø­rer sig til. Jeg øn­sker ik­ke at gø­re op­mærk­som på mig selv. Den dag, jeg ta­ger på sta­dion, vil døn­nin­ger­ne væ­re langt væk fra, hvor de er i øje­blik­ket. Så vil hver­da­gen ha­ve ind­fun­det sig i FC Midtjylland, « si­ger Glen Rid­ders­holm, der fø­ler sig over­be­vist om, at han ind­ta­ger til­sku­e­rens rolle på are­na­en i Her­ning i lø­bet af eft er­års­sæ­so­nen.

Den tid­li­ge­re ch­eft ræ­ner er fuldt ud be­vidst om, at han ik­ke skal la­de sig fri­ste af et job som fod­bol­d­eks­pert på tv li­ge nu og her.

» Jeg skal kun­ne frem­stå ær­lig. Jeg sy­nes, det vil væ­re upas­sen­de, hvis jeg skal stå og gø­re mig klog på dis­po­si­tio­ner i FCK og Brøndby. Der skal gå et styk­ke tid. Jeg må godt væ­re lidt glemt, før jeg træ­der ind på sce­nen igen, « til­fø­jer Glen Rid­ders­holm, der sta­dig ik­ke øn­sker at ud­dy­be år­sa­gen til sit stop:

» Det vil gi­ve fl ere ta­be­re end vin­de­re. « Glen Rid­ders­holm smed en bom­be, da han tors­dag i sid­ste uge med­del­te, at han stop­per som træ­ner i FC Midtjylland – blot en må­ned ef­ter han før­te klub­ben til sit før­ste mester­skab no­gen­sin­de. Fo­to: Claus Fi­sker

Jeg skal kun­ne frem­stå ær­lig. Jeg sy­nes, det vil væ­re upas­sen­de, hvis jeg skal stå og gø­re mig klog på dis­po­si­tio­ner i FCK og Brøndby. Der skal gå et sty kke tid. Jeg må godt væ­re lidt glemt, før jeg træ­der ind på sce­nen igen

Glen Rid­ders­holm om hvor­for han af­vi­ser at bli­ve eks­pert på tv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.