’’

Selv om Brøndby end­nu ik­ke har en an­grebs­for­stærk­ning på plads, har klub­ben se­ne­st tak­ket nej til Ni­cki Bil­le . Nu lu­rer Es­b­jerg i kulis­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­TRY­DEL­SE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk mi­cd@ sporten. dk Tro­els Bech

Vi vil hel­le­re ha­ve den bed­ste end den før­ste og den bed­ste

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Brøndby mang­ler an­gri­be­re. Ni­cki Bil­le vil ger­ne fi nde en ny klub.

På pa­pi­ret lig­ner de to et godt match, og bron­ze­vin­der­ne har da og­så læn­ge for­hand­let med Ni­cki Bil­les fran­ske klub, Evi­an, men strids­punk­tet har væ­ret pri­sen for den dan­ske an­gri­ber. Evi­an har he­le vej­en igen­nem kræ­vet 350.000 eu­ro for Bil­le – lidt over 2,5 mio. kr. – hvil­ket Brøndby ik­ke har væ­ret vil­lig til at be­ta­le. Man hav­de hå­bet på at få Ni­cki Bil­le på en fri trans­fer. Men det æn­dre­de sig i sid­ste uge.

BT er­fa­rer, at Brøndby fre­dag kon­tak­te­de Evi­an for at for­tæl­le, at man nu var vil­lig til at be­ta­le den ful­de pris for Bil­le. Men da Brøndby ik­ke fulg­te op på hen­ven­del­sen ef­ter­føl­gen­de, kon­tak­te­de Evi­an i ste­det Brøndby – for blot at få at vi­de, at man al­li­ge­vel ik­ke øn­ske­de at til­knyt­te Bil­le. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skul­le det væ­re Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank, der har sagt nej tak.

Des­u­den har Evi­ans træ­ner, Pa­scal Dupraz, ik­ke væ­ret me­get for at sæl­ge Bil­le, og han kæm­pe­de for at be­hol­de an­gri­be­ren, som han helst så bli­ve i sin nu­væ­ren­de trup i den fran­ske Li­gue 2. Og det var de ting, der stod i vej­en for en han­del.

I ste­det lu­rer Es­b­jerg fB nu i kulis­sen. Klub­ben skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve væ­ret vil­lig til at be­ta­le de lidt over 2,5 mio. kr. for Bil­le, der hel­ler ik­ke skul­le væ­re af­vi­sen­de over for et skift e til ve­stjy­der­ne. En kil­de for­tæl­ler til BT, at Evi­an- le­del­sen, som det ser ud i øje­blik­ket, reg­ner med, at skift et til Es­b­jerg bli­ver en re­a­li­tet.

Få al­ter­na­ti­ver

Brønd­bys an­grebs­j­agt har ik­ke haft det ven­te­de ud­byt­te. Klub­ben har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger for an­den gang få­et et nej fra den pol­ske an­gri­ber Ka­mil Wilczek, mens og­så et an­det mu­ligt em­ne, den tid­li­ge­re Brøndby- an­gri­ber Si­mon Maki­enok er tæt på at skift e en re­ser­ve­til­væ­rel­se i ita­li­en­ske Pa­ler­mo ud med et op­hold i en­gel­ske Charlton. Der­med er Brønd­bys mu­lig­he­der på trans­fer­mar­ke­det ble­vet yder­li­ge­re ind­skræn­ket.

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, har in­gen kom­men­ta­rer til for­ly­den­der­ne om Ni­cki Bil­le, men han vil ger­ne ud­ta­le sig ge­ne­relt om Brønd­bys age­ren på trans­fer­mar­ke­det.

» Vi må ac­cep­te­re, at der skal man­ge fug­le på ta­get, før man får én i hån­den. Når det så er sagt, er vi og­så i den si­tu­a­tion, hvor vi har am­bi­tio­ner på spor­tens veg­ne, men vi skal og­så væ­re lidt øko­no­misk an­svar­li­ge. Vi sprin­ger ik­ke ba­re på. Jeg har jo en mas­se er­fa­ring og net­værk i for­hold til det, men jeg vil ik­ke en­de med at ta­ge no­gen, vi ik­ke har set så grun­digt. Der er det ik­ke en for­del, at jeg kom til i sid­ste uge. Selv­føl­ge­lig er der gjort et stort styk­ke for­ar­bej­de, og de spil­le­re, der er på den li­ste, er vi og­så godt i gang med. Men vi vil hel­le­re ha­ve den bed­ste end den før­ste og den bed­ste, « si­ger han.

I øje­blik­ket har man kun Te­emu Puk­ki og Jo­han El­man­der i trup­pen, der kan spil­le po­si­tio­nen som an­gri­ber, eft er at bå­de Holm­bert Frid­jons­son, José Ari­el Nuñez og Ni­ko­lai Laur­sen al­le har for­ladt klub­ben. Des­u­den mang­ler man en er­stat­ning for kant­spil­le­ren Fer­han Ha­sa­ni, der for­lod klub­ben eft er kon­trak­t­ud­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.