’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ulrik Wil­bek

Det går jo ud på er­fa­rings­ud­veks­ling og spar­ring om­kring de der ting, som jeg har væ­ret igen­nem i man­ge år

» Det går jo ud på er­fa­rings­ud­veks­ling og spar­ring om­kring de der ting, som jeg har væ­ret igen­nem i man­ge år – nem­lig det der kæm­pe pres, der jo og­så er for­bun­det med at væ­re træ­ner i Brøndby. Hvor­dan re­a­ge­rer man? Hvor­dan er man over for me­di­er­ne? Hvad ud­ta­ler man? Hvad si­ger man, og hvad si­ger man ik­ke? Sam­ar­bej­det med spil­ler­ne – hvad sker der i be­stem­te sam­men­hæn­ge? « si­ger Wil­bek, der er sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund.

In­spira­tion

» Så har Tho­mas tit for­be­redt fi re- fem spørgs­mål, hvor han spør­ger mig, hvad jeg si­ger til det. Jeg vil selv­føl­ge­lig ik­ke væ­re helt kon­kret på, hvad vi snak­ker om med de en­kel­te ting, men det hand­ler jo om at gi­ve in­spira­tion til hin­an­den og snak­ke om, når man er træ­ner og har en fast fi lo­so­fi , som Tho­mas har, over for det at skul­le vin­de og le­ve­re resultater, « fort­sæt­ter Wil­bek, der om no­gen ken­der til at ha­ve et mas­sivt pres fra om­gi­vel­ser­ne hæn­gen­de over sig, eft er de i alt 17 år han nå­e­de at væ­re land­stræ­ner for Dan­marks og - da­mer.

Ulrik Wil­bek og Tho­mas Frank mø­des en gang hver tred­je el­ler fj er­de uge, og ud over men­tor- ar­bej­det med Brøndby- ch­eft ræ­ne­ren er DHF- sport­s­che­fen og­så en el­ler to gan­ge på di­rek­tions­gan­gen i klub­ben for at va­re­ta­ge an­dre op­ga­ver.

hånd­bold­her­rer

Det gæl­der blandt an­det ar­bej­det med Brønd­bys Ma­sterclass- kon­cept, hvor han haft nog­le af træ­ner­ne igen­nem kom­pe­ten­ce­pro­fi ler og le­del­ses­ud­vik­ling, li­ge­som han har væ­ret med til for­æl­dre­mø­der.

» Det gi­ver mas­ser af in­spira­tion, og det er rig­tig spæn­den­de. Ik­ke mindst de­res ta- len­t­ud­vik­ling. Det er vir­ke­lig pro­fes­sio­nelt, den må­de de kø­rer på. Det er jeg me­get im­po­ne­ret af, « si­ger Wil­bek, som og­så af­slø­rer, at sam­ar­bej­det nu har få­et en an­den kon­se­kvens.

Brøndby- fan

Han er nem­lig gå­et hen og ble­vet Brøndby- fan.

» Selv­føl­ge­lig er jeg det. Det er jo det ejer­skab, det gi­ver at væ­re med i no­get. Så er man jo og­så pis­se­nervøs, når man sid­der hjem­me og føl­ger med på tv. Alt­så jeg er ik­ke afi - cio­na­do, men jeg hol­der med Brøndby, og jeg tror egent­lig og­så, at jeg vil gø­re det frem­over, uan­set om jeg er der selv el­ler ej, « un­der­stre­ger Wil­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.