OP­TI­MI­STISK

Det er ly­sten til at byg­ge ting op helt fra bun­den, der har sendt Kent Ni­el­sen til OB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­TEN­TI­A­LE Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

» Fandm’e godt at se dig, Kent, « brøler en fynsk cyk­list, der i stor hast sky­der gen­vej bagom OBs træ­nings­ba­ne i Åda­len.

Kent Ni­el­sen, der er en halv ti­me in­de i sin før­ste træ­ning i Oden­se, afb ry­der uden tø­ven in­struk­tio­nen af spil­ler­ne: » I li­ge må­de, du! « . Kent Ni­el­sen har bragt den go­de stem­ning og am­bi­tio­ner­ne med sig til den fyn­s­ke ho­ved­stad. For det er kæm­pe­stort for OB, der i fi re sæ­so­ner har gå­et ba­lan­ce­gang på Su­per­liga­ens nedryk­nings­streg, at hen­te træ­ne­ren, som for­me­de et døds­dømt AaB- pro­jekt til et frem­ra­gen­de kol­lek­tiv, der i for­ri­ge sæ­son hen­te­de det dan­ske mester­skab samt po­kal­tit­len. si­ge far­vel og la­de an­dre kom­me til. Og ti­den er in­de til at kom­me tilbage til no­get, hvor jeg me­get ty­de­ligt kan væ­re med til at præ­ge tin­ge­ne. «

Byg­ge­klod­ser­ne er der

OB har igen­nem de se­ne­ste år be­talt pri­sen for at gen­nem­fø­re en ung­doms­re­vo­lu­tion. Hvor spil­ler­trup­pen før var do­mi­ne­ret af dy­re uden­land­ske stjer­ner som Eric Djem­ba- Djem­ba, Roy Car­roll og Pe­ter Uta­ka, lig­ger en stor del af an­sva­ret nu på un­ge fyn­s­ke skul­dre. Men klod­ser­ne til at byg­ge no­get stort op lig­ger så småt klar, po­in­te­r­er Kent Ni­el­sen, der i før­ste om­gang har fi re år til gen­nem­fø­re pro­jek­tet.

» Jeg fø­ler, at der er al­le­re­de i for­å­ret var nog­le go­de til­tag i OB. I en svær si­tu­a­tion lyk­ke­des det at fi nde no­get ka­rak­ter, og med vin­de­rat­ti­tu­de og - men­ta­li­tet kom hol­det ri­me­lig hur­tigt ud af nedryk­nings­kam­pen. Det sag­de no­get om en ro­bust­hed. Og så for­må­e­de man at få bragt nog­le af de un­ge spil­le­re frem som ek­sem­pel­vis Mik­kel Des­ler, Mat­hi­as Gre­ve og Ras­mus Falk, der spil­le­de vir­ke­lig godt. Og det er den sta­fet, som jeg nu har mod­ta­get, og det der skal byg­ges vi­de­re på. «

Tilbage til top­pen

I før­ste om­gang hand­ler det om at sta­bi­li­se­re sku­den i OB for den nye træ­ner, der har få­et en lil­le lej­lig­hed i Oden­se, mens fa­mi­li­en bli­ver i hu­set lidt syd for Aar­hus.

» Der er in­gen tvivl om, at det har væ­ret tur­bu­lent for OB de fo­re­gå­en­de år. Hå­bet er, at vi kan kom­me der­hen, hvor det kan bli­ve en so­lid sæ­son. Hvor vi ik­ke skal kig­ge os for me­get over skul­de­ren, « si­ger Kent Ni­el­sen, der dog un­der­stre­ger, at am­bi­tio­ner­ne på sigt er store.

OB har et po­ten­ti­a­le – al­le i Fod­bold­dan­mark ved det og fø­ler det – og det har jeg lyst til at prø­ve at på­vir­ke. Jeg er ik­ke i tvivl om, at po­ten­ti­a­let på sigt er til pla­ce­rin­ger i top fi re el­ler må­ske top tre. «

In­den den før­ste ar­bejds­dag er helt ov­re, når han li­ge at hil­se på end­nu et par fans, der er ty­de­ligt be­gej­stre­de for by­ens nye byg­me­ster. Det ser ud til, at man igen tror på tin­ge­ne i Åda­len.

ONS­DAG 1. JULI 2015

Kent Ni­el­sen, der hav­de før­ste ar­bejds­dag på træ­nings­an­læg­get i OB ons­dag i sid­ste uge, ser et po­ten­ti­a­le i OB og glæ­der sig til at skul­le væ­re med til at løf­te hol­det.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.