’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kent Ni­el­sen

Det er det der med at se et po­ten­ti­a­le. At du kan se, at du kan væ­re med til at løft e no­get – og fl yt­te me­get, hvis du lyk­kes

Men hvor­for valg­te den 53- åri­ge kø­ben­hav­ner at for­la­de sit suc­ces­ri­ge nord­jy­ske pro­jekt til for­del for en klub, der af fod­bold­fag­folk er ble­vet be­skre­vet som ’ en syg pa­tient’? Det spørgs­mål har man­ge – ja, nok selv de mest inkar­ne­re­de OB- fans – stil­let sig selv. Sva­ret er en­kelt nok. » Det er det der med at se et po­ten­ti­a­le. At du kan se, at du kan væ­re med til at løft e no­get – og fl yt­te me­get, hvis du lyk­kes. Den ar­bejds­ud­for­dring til­ta­ler mig helt vildt, « for­tæl­ler Kent Ni­el­sen, da den før­ste træ­ning, der trods en strid blæst har til­truk­ket en stor ska­re af fans, jour­na­li­ster og OB- le­de­re, er ov­re.

» Jeg var sinds­sygt glad for at væ­re i AaB, og den af­sked jeg fi k derop­pe, hav­de jeg jo al­drig tur­de drøm­me om. Det kun­ne ik­ke ha­ve væ­ret bed­re. Men jeg fø­ler og­så, at nu er det rig­ti­ge tids­punkt kom­met til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.