I SKYG­GEN AF SKA

Asta­na- hol­det er end­nu en gang un­der be­skyd­ning fra kri­ti­ke­re. Det er dog langt fra før­ste gang, at det ka­sak­hi­ske mand­skab ta­ger en tur i or­ka­nens øje

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UN­DER LUP Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk

Mads Kind­berg Ni­el­sen Der har næ­sten al­tid hvilet en mørk og tung sky af mi­stan­ke over det ka­sak­hi­ske Asta­na­hold, som kom­mer til Tour- star­ten på lør­dag med den for­sva­ren­de vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, flan­ke­ret af dan­ske Jakob Fuglsang og et der­u­d­over for­ry­gen­de skar­pt hold. Og skep­ti­ker­ne fik ny am­mu­ni­tion, ef­ter hol­det plud­se­lig hav­de seks ryt­te­re med i Giro d’Ita­li­as top 25 tid­li­ge­re i år.

Den præ­sta­tion, som kom, ef­ter at Asta­na- ryt­ter­ne nær­mest hav­de væ­ret usyn­li­ge igen­nem he­le klas­si­ker­sæ­so­nen, fik straks re­sten af cy­kel­ver­de­nen til at stille spørgs­må­let; hvad fo­re­går der li­ge her?

» Det er skræm­men­de og be­kym­ren­de. Det er helt uden be­vi­ser, og det for­be­hold skal med, men når et hold kø­rer så stærkt her, så bli­ver ad­var­sels­lam­per­ne tændt. De var helt vildt su­veræ­ne, « si­ger Gre­gor Brown, fre­elan­ce- jour­na­list på Cycling We­e­kly og an­dre in­ter­na­tio­na­le cy­kel­me­di­er, og fort­sæt­ter:

» En ryt­ter som Da­rio Ca­ta­l­do, der blev num­mer 25, hvor var han hen­ne, da han kør­te for Team Sky i 2013 og 2014? «

Og­så den ano­ny­me blog­ger ’ The Secret Pro’, der an­gi­ve­ligt er en nu­væ­ren­de pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter, ryste­de på ho­ve­d­et over den plud­se­li­ge Asta­na- do­mi­nans. Li­ge ef­ter Giro­en skrev han - med en ge­di­gen po­r­tion iro­ni - i sin blog:

» Asta­na- ryt­ter­ne var fan­ta­sti­ske, var de ik­ke? Seks mand i top 25, og nog­le af dem har al­drig væ­ret i nær­he­den før i et klas­se­ment. De kør­te helt sik­kert bag­de­len ud af buk­sen! «

» Jeg har sagt det før, og jeg si­ger det ger­ne igen, men det un­drer mig og man­ge af mi­ne kol­le­ger, at Asta­na sta­dig kan kø­re rundt med en Wor­ld Tour- li­cens. Jeg fat­ter ik­ke, hvad der fo­re­går i ho­ve­d­et på folk i UCI ( den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, red.), « skri­ver The Secret Pro.

Hård start

Li­ge fra hol­dets fød­sel i 2006 har Asta­na væ­ret om­gær­det af skan­da­ler. Det var den ka­sak­hi­ske stjerne, Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, der over­tal­te Asta­na Group, som er en or­ga­ni­sa­tion af stat­se­je­de sel­ska­ber i Ka­sak­h­stan, til at over­ta­ge li­cen­sen fra span­ske Li­ber­ty Se­gu­ros, der var i knæ ef­ter den store Ope­ra­ción Pu­er­to- do­pingun­der­sø­gel­se.

Asta­nas Tour- de­but året ef­ter end­te i ka­os, da Vi­nokou­rov blev knal­det for do­ping. Bå­de han og Asta­na blev smidt ud af lø­bet.

To år og fle­re po­si­ti­ve do­ping­prø­ver se­ne­re var det og­så Asta­na - nu med Jo­han Bruy­ne­el som sport­s­di­rek­tør - der lok­ke­de Lan­ce Arm­strong ud af pen­sio­nen. Men co­me­ba­ck­et end­te i et grimt in­ter­nt op­gør mel­lem Arm­strong og Al­ber­to Con­ta­dor, som nær­mest var ri­va­ler i 2009- ud­ga­ven af Tou­ren.

I 2010 var Arm­strong væk igen. Con­ta­dor vandt Tou­ren, men fik fra­ta­get tit­len, da han ef­ter­føl­gen­de blev te­stet po­si­tiv for det for­bud­te mid­del clen­bu­te­rol.

Spis brød til

Mens der er man­ge, der sen­der mi­stroi­ske blik­ke i ret­ning af Asta­napro­jek­tet, me­ner den dan­ske sport­s­di­rek­tør hos Etixx - Qu­i­ck- Step, Bri­an Holm, at man skal hu­ske at spi­se brød til.

» Det er ik­ke for­di, jeg på no­gen må­de skal for­sva­re dem. Og spørgs­må­le­ne skal selv­føl­ge­lig kom­me, når de har seks ryt­te­re i Giro­ens top 25. Det si­ger sig selv. Men tra­di­tio­nen i cykling er, at hvis man kø­rer stærkt, så kom­mer man un­der mi­stan­ke. «

» Det sam­me ske­te, da vi på HTC vandt 80 løb om året, så var der og­så folk, der på­stod, at vi var dope­de. Hvis Asta­na ud fra den lo­gik er dopet, så er Con­ta­dor det og­så tek­nisk set. Han kør­te jo stær­ke­re end al­le Asta­na- ryt­ter­ne i Giro­en, « un­der­stre­ger Bri­an Holm.

Asta­na stil­ler i år til start i Tour de Fran­ce med den re­ge­ren­de cham­pion af de fran­ske lan­de­ve­je, ita­li­e­ne­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li. Og han har igen i år dan­ske Jakob Fuglsang med som sin nær­me­ste løjt­nant.

ONS­DAG 1. JULI 2015

Asta­na har hø­stet man­ge store resultater med kon­tro­ver­si­el­le Ale­xan­dre Vi­nokou­rov ( th.) i chef- sto­len.

Hol­dets ita­li­en­ske stjerne, Vi­cen­zo Ni­ba­li ( i mid­ten), vandt Tou­ren sid­ste

år – med god hjælp fra løjt­nant Jakob Fuglsang ( tv.) – og i Giro­en i år hav­de hol­det seks ryt­te­re i top 25. Den mas­si­ve do­mi­nans har dog af­født mi­stan­ke om do­ping- mis­brug

fra om­gi­vel­ser­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.