ANDALERNE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ONS­DAG 1. JULI 2015

Den ene­ste en­kelt­start på årets Tour de Fran­ce- ru­te er pla­ce­ret på lø­bets før­ste dag. Ryt­ter­ne skal kun ud på 13,8 ki­lo­me­ter i Utre­chts ga­der, så der er ik­ke ud­sigt til de store for­skyd­nin­ger i det sam­le­de klas­se­ment, men en mand som Chris Froo­me kan hå­be på at æde nog­le se­kun­der på si­ne nær­me­ste kon­kur­ren­ter Nairo Qu­in­ta­na, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Al­ber­to Con­ta­dor. Tour de Fran­ce- fel­tet ven­der tilbage til bro­ste­ne­ne i det nord­li­ge Frankrig. Sid­ste år skab­te Asta­na- hol­det med Jakob Fuglsang og Vin­cen­zo Ni­ba­li i spid­sen stor ra­va­ge i fel­tet på en lig­nen­de eta­pe. Løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me sag­de ved præ­sen­ta­tio­nen af årets Tour de Fran­ce- ru­te, at 4. eta­pe vil ryste ryt­ter­ne, og hvis vej­ret bli­ver til­nær­mel­ses­vis li­ge så dår­ligt som sid­ste år, skal de 13,3 km med pa­ve­er nok gø­re lø­bet un­der­hol­den­de. Hold­tids­kørs­len lig­ger li­ge før årets før­ste hvi­le­dag og kan ryste klas­se­men­tet yder­li­ge­re, før det rig­tig går løs i Py­re­næ­er­ne. For hold, der mi­ster me­re end en ryt­ter i lø­bets før­ste uge - det er ik­ke us­and­syn­ligt med tan­ke på de kræ­ven­de bro­sten - kan få ge­val­di­ge pro­ble­mer på de 28 ki­lo­me­ter. To ka­te­go­ri 3- og to ka­te­go­ri 2- stig­nin­ger ven­ter ryt­ter­ne på den­ne eta­pe sam­men med den mod­by­de­li­ge ka­te­go­ri 1- stig­ning Col d’Al­los - med an­dre ord står den uden tvivl på stjer­ne­krig i de fran­ske bjer­ge 22. juli. Den svæ­re ned­kør­sel fra Col d’Al­los vil få en ryt­ter som Vin­cen­zo Ni­ba­li til at slik­ke sig om mun­den. 110 skar­pe ki­lo­me­ter over Col de la Croix de Fer og L’Al­pe d’Hu­ez. Tour de Fran­ce- ken­de­re vil vi­de, at den­ne eta­pe er en af dem, der ba­re skal ses. Det bli­ver action fra før­ste se­kund. Sid­ste chan­ce for at æn­dre på klas­se­men­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.