RED OS, RI­IS

Eje­ren af det øko­no­misk træng­te cy­kel­hold Team Cult Ener­gy, Mi­cha­el Skelde, sen­der en bøn til Bjar­ne Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRU­ET PÅ EK­SI­STEN­SEN Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk flb@ sporten. dk Fo­to: Nils Meilvang og Kim Hau­gaard

Flem­m­ing Brandt Rø­gen fra dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste do­pings­kan­da­le har knap lagt sig. Al­li­ge­vel er det før­ste job­til­bud i cy­kel­ver­de­nen al­le­re­de nu lan­det på skri­ve­bor­det hos ho­ved­per­so­nen i An­ti Do­ping Dan­marks rap­port, Bjar­ne Ri­is.

Det er Dan­marks stør­ste cy­kel­hold, Team Cult Ener­gy, der er ne­de på knæ for skan­da­le­ram­te Ri­is. Pro Con­ti­nen­tal- hol­det er i så store øko­no­mi­ske pro­ble­mer, at man des­pe­rat le­der ef­ter per­so­ner, der kan stab­le en mil­li­o­nin­ve­ste­ring på be­ne­ne. Og her ser man alt­så Ri­is som et budt på en løs­ning, for­tæl­ler hol­de­jer Mi­cha­el Skelde til TV2 Sport.

» Det er klart, at vi selv­føl­ge­lig vil væ­re po­si­ti­ve over for Bjar­ne Ri­is. Han har al­tid væ­ret emi­nent dyg­tig til at få ting til at ske. Han er al­tid lyk­kes med at kom­me igen­nem de pro­blem­stil­lin­ger, han har væ­ret igen­nem i ti­der­nes løb. Og jeg vil da si­ge, at vi er i hvert fald åb­ne over for Bjar­ne. «

Mi­cha­el Skelde øn­sker ik­ke at for­hol­de sig til Bjar­ne Ri­is’ for­tid. Hans pri­mæ­re fo­kus er at få skabt en hold­bar løs­ning for hol­det.

» Jeg vil ik­ke ta­ge stil­ling til Bjar­nes for­tid. Jeg vil se fremad på dansk cy­kel­sports veg­ne. Hvis vi kan la­ve no­get, der kan sik­re dansk cy­kel­sport, tror jeg på, at chan­cen er størst, hvis vi sam­ler al­le kræf­ter om cykling. Om det er no­get, jeg skal stå i spid­sen for el­ler ej – jeg vil ik­ke væ­re stopklods. Om der er an­dre, der skal ta­ge over, vil jeg væ­re me­get åben over for, hvis ba­re det kan red­de pro­jek­tet, « si­ger han.

Mi­cha­el Skelde vil ik­ke sæt­te no­get be­løb på, hvor me­get man skal be­ta­le, hvis man vil ind som si­de­ord­net ho­ved­sponsor sam­men med Cult. Ener­gi­driks­pro­du­cen­ten har til­budt, at en ny sponsor kan over- ta­ge plad­sen for­re­st i nav­net, og det bur­de gø­re det nem­me­re for Skelde at sæl­ge sponsora­tet.

Af­kla­ring in­den sep­tem­ber

År­sa­gen til cy­kel­hol­dets øko­no­mi­ske ned­t­ur skal fin­des i Luxem­bourg. In­den den­ne sæ­son ind­gik Mi­cha­el og Chris­ta Skelde et sam­ar­bej­de med en for­ret­nings­mand fra fyr­ste­døm­met, Chri­sti­an Weyland, som kom med et løf­te om en nav­nesponsor, der skul­le spyt­te om­kring en mil­li­on eu­ro i kas­sen. Det løf­te kun­ne han imid­ler­tid ik­ke hol­de, og ud­gan­gen blev, at æg­te­par­ret Skelde måt­te over­ta­ge Weylands fir­ma for, at hol­det kun­ne kø­re med den Pro Con­ti­nen­tal- li­cens, som fir­ma­et hav­de få­et af UCI.

» Li­ge nu hå­ber vi at kun­ne kø­re sæ­so­nen fær­dig. Vi har en red­nings­plan, og det skul­le væ­re sik­kert, at vi kø­rer Post Dan­mark Rundt. Det er vo­res Tour de Fran­ce i Dan­mark. Men vi har måt­tet skæ­re helt ind til be­net og drop­pe al­le cy­kel­løb, der ik­ke er i Dan­mark el­ler ik­ke bli­ver vist på Eu­rosport, væk fra vo­res pro­gram. Og vi har valgt at skæ­re al­le løb ef­ter VM væk, « kon­sta­te­rer Mi­cha­el Skelde til BT, in­den han kom­mer med et åbent fri­e­ri til even­tu­elt in­ter­es­se­re­de sponso­rer.

» Li­ge nu er det svært at se ly­set. Hvis det fin­des no­gen der­u­de, som vil red­de vo­res frem­tid, så er det nu, at de skal træ­de frem. In­den 1. sep­tem­ber skal vi vi­de, om pro­jek­tet kan kø­re vi­de­re, « si­ger han til BT.

Team Cult Ener­gys hol­de­jer, Mi­cha­el Skelde, ser Bjar­ne Ri­is som en mu­lig red­nings­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.