Di­rek­tør syg med stress

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NED­LAGT Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk jeab@ sporten. dk

Jep­pe Dong Abra­ham­sen Cy­kel­hol­det Team Cult Ener­gys pres­se­de øko­no­mi­ske si­tu­a­tion har al­le­re­de kræ­vet sit før­ste of­fer.

Di­rek­tør Chris­ta Skelde har måt­tet op­gi­ve ef­ter syv år på po­sten på grund af stress. Jag­ten på en ny sponsor har væ­ret så op­s­li­den­de, at krop­pen har sagt stop.

» Ud over at ta­ge va­re på mi­ne nor­ma­le le­den­de an­svars­om­rå­der, har jeg ar­bej­det me­get hårdt for at fin­de en co- sponsor til vo­res hold. Så hårdt, at min krop har sendt sta­dig ty­de­li­ge­re ad­var­sels­sig­na­ler. Ef­ter en un­der­sø­gel­se i sid­ste uge op­for­dre­de læ­gen mig til at slip­pe alt ar­bejds­re­la­te­ret an­svar for at for­hin­dre yder­li­ge­re stress og for at gi­ve min krop og mit sind mu­lig­hed for at re­sti­tu­e­re, « si­ger Chris­ta Skelde i en pres­se­med­del­el­se.

Snydt af part­ner

Det var el­lers me­nin­gen, at Chris­ta Skelde og hen­des mand, Mi­cha­el Skelde, skul­le ha­ve fun­ge­ret som me­nigt an­sat­te i sel­ska­bet bag cy­kel­hol­det. Men da de­res part­ner fra Luxem­bourg, Chri­sti­an Weyland, ik­ke kun­ne ind­fri løf­ter­ne om at skaf­fe en ny medsponsor, så par­ret sig i de­cem­ber sid­ste år nødsa­get til at over­ta­ge Weylands fir­ma for at sik­re drif­ten af hol­det.

» I de­cem­ber sid­ste år valg­te vi, at vi vil­le gø­re alt, hvad vi kun­ne for at red­de de her ar­bejds­plad­ser. Det er desvær­re ik­ke rig­tigt lyk­ke­des. Jeg for­try­der det, for­di Chris­ta har få­et det, som hun har, men sam­ti­dig for­try­der jeg det ik­ke, for vi har gjort det rig­ti­ge over for ryt­ter­ne og per­so­na­let. Som fa­mi­lie kun­ne vi ba­re ik­ke hol­de til det pres me­re, « kon­sta­te­rer Mi­cha­el Skelde over for BT.

Han vil nu fort­sæt­te jag­ten på nye sponso­rer, store som små.

Chris­ta Skelde har i syv år stå­et i spid­sen for det cy­kel­hold, der i dag hed­der Team Cult Ener­gy og er Dan­marks stør­ste. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.