SKRÆM­MEN­DE SKA­DES­HEL­VE­DE

Mi­cha­el Ma­ze har væ­ret tæt på at op­gi­ve, men har end­nu en gang kæm­pet sig tilbage til top­pen af sin el­ske­de bord­ten­nis­sport

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk RUNDT OM MI­CHA­EL MA­ZE Fo­to: Claus Fi­sker

ONS­DAG 1. JULI 2015

Mi­cha­el Ma­ze er tilbage eft er et ska­des­hel­ve­de, som han ik­ke tø­ver med at kal­de ’ skræm­men­de’.

» I sva­ge øje­blik­ke har jeg væ­ret de­pri­me­ret og i syv sind, om jeg or­ke­de at kæm­pe mig tilbage én gang til. Jeg ved ik­ke, hvor man­ge år jeg har væ­ret ska­det i min kar­ri­e­re. Må­ske fem- seks år, « si­ger han til BT.

» Men jeg fø­ler ik­ke, det skal væ­re en ska­de, der stop­per mig. Jeg vil ik­ke slut­te som en bit­ter mand. Jeg har valgt at fo­ku­se­re på det po­si­ti­ve. På glæden over at spil­le bord­ten­nis. På le­gen med bol­den. Det er jo dét spil, jeg el­sker al­ler­mest og ger­ne vil fort­sæt­te med på et for­nuft igt ni­veau, så læn­ge jeg kan. Jeg ved godt, at jeg kø­rer på lånt tid. Men hel­dig­vis er der en ny ge­ne­ra­tion på vej. Jeg hå­ber me­get på en spil­ler som Jo­nat­han Gro­th. « end krop­pen kun­ne kla­re. Jeg hav­de in­gen til at rå­d­gi­ve mig. Der var in­gen kæ­re mor. Og jeg vil­le jo og­så ger­ne på hol­det. Så jeg gav den alt, hvad den kun­ne træk­ke. Og lidt til. Det be­ta­ler jeg for. «

Mi­cha­el Ma­ze er klar til at in­ten­si­ve­re træ­nin­gen i juli, hvor han får be­søg af sin tid­li­ge­re hold­kam­me­rat fra rus­si­ske Eka­te­rin­burg i Ural- bjer­ge­ne, Ale­xan­der Shi­ba­ev.

Kam­pe­ne mel­lem Mi­cha­el Ma­ze og Ma Lin er ho­ved­be­gi­ven­he­den i det store ki­ne­si­ske bryg­ge­ri, Tsing­ta­os, tur­né i det dan­ske.

Den er kom­met i stand via to af Virum- Sor­gen­fri Bord­ten­nis­klubs ve­te­ra­ner, den tid­li­ge­re lands­holds-

AL­DER:

33 år. Født på Ama­ger og vok­se­de op i Fak­se. Blev pro­fes­sio­nel i Borus­sia Düsseldorf som 16- årig.

STØR­STE ME­RIT­TER: 2000: 2004:

EM- bron­ze for hold. OL- bron­ze i doub­le med Finn Tugwell og sej­re i Eu­ro­pa Top 12 og Da­nish Open i sing­le. EM- guld for hold og VM- bron­ze i sing­le. EM- bron­ze i sing­le. EM- guld i sing­le og EM- sølv for hold. OL- kvart­fi na­list.

2005: 2007: 2009: 2012: BT GULD: HÆDRET

for årets stør­ste dan­ske dræts­præ­sta­tion i 2005. spil­ler Ni­els Ram­berg og ki­ne­sisk­fød­te Mao Liu, som tid­li­ge­re på året var i Ki­na for at la­ve aft aler­ne med de ki­ne­si­ske ver­dens­nav­ne, som ud over Ma Lin og­så tæl­ler Guo Yu­e­hua og Cheng Ying­hua.

Den øko­no­mi­ske mel­lem­mand er stift eren af Ti­ger- kæ­den, iværk­sæt­te­ren Len­nart La­j­bos­chitz, som selv er ivrig bord­ten­nis­spil­ler og har købt den tid­li­ge­re Absa­lon Kir­ke for at la­ve den om til et mo­der­ne for­sam­lings­hus med café og bord­ten­nis­bord.

I Oden­se fal­der det dansk/ ki­ne­si­ske bord­ten­nis­ar­ran­ge­ment sam­men med H. C. Andersen Festi­vals. Mi­cha­el Ma­ze blev i 2005 ud­nævnt til H. C. Andersen- am­bas­sa­dør.

Mi­cha­el Ma­ze har ik­ke op­gi­vet hå­bet om at ven­de tilbage til ver­den­se­li­ten og er klar til co­me­ba­ck mod ki­ne­si­ske Ma Lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.