En­gelsk jagt på lands­holds- es­ser

Bå­de Ni­co­lai Boi­le­sen og An­dreas Bjel­land ser ud til at fort­sæt­te kar­ri­e­ren i en­gel­ske klub­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SCENESKIFT Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk flb@ sporten. dk Fo­to: EPA

Flem­m­ing Brandt Lands­holdskam­me­ra­ter­ne Ni­co­lai Boi­le­sen og Jo­res Oko­re kan væ­re på vej til at skul­le spil­le sam­men i Aston Vil­las bag­kæ­de fra den kom­men­de sæ­son.

I hvert fald har den en­gel­ske tra­di­tions­klub iføl­ge Ek­stra Bla­det af­gi­vet et bud på Ni­co­lai Boi­le­sen i Ajax.

Avi­sen skri­ver, at Ajax Am­ster­dam i øje­blik­ket over­ve­jer et bud fra Aston Villa på i om­eg­nen af 15 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner for ven­stre­ba­ck­en. Men iføl­ge hol­land­ske pres­sekil­der, som avi­sen har væ­ret i kon­takt med, me­nes Am­ster­dam- klub­ben at for­lan­ge me­re end 20 mil­li­o­ner kro­ner, før eng­læn­der­ne kan få grønt lys til at ta­le kon­trakt med Boi­le­sen.

Ken­ny Boi­le­sen, rå­d­gi­ver og far til den 23- åri­ge Ajax­spil­ler, af­vi­ser ik­ke, at dan­ske­ren kan væ­re på vej til et klubs­kif­te den­ne som­mer:

» Jeg kan ik­ke kom­men­te­re på, hvil­ke klub­ber der vi­ser in­ter­es­se for Ni­co­lai. Men jeg kan fast­slå, at vi er af­ven­ten­de i for­hold til, hvad der skal ske. Og hvis ik­ke den rig­ti­ge klub duk­ker op, fort­sæt­ter han i Ajax, til kon­trak­ten ud­lø­ber om ét år, « si­ger han til Ek­stra Bla­det.

Ryg­ter­ne om et fo­re­stå­en­de skif­te til Pre­mi­er League kom­mer kort ef­ter, at Ajax of­fent­lig­gjor­de, at Boi­le­sen ik­ke læn­ge­re skal spil­le i trø­je num­mer fem, men i ste­det skal bæ­re num­mer 17, hvis han bli­ver i klub­ben. I ste­det over­ta­ger nyind­køb­te Jo­hn Hei­tin­ga dan­ske­rens hid­ti­di­ge num­mer. En ma­nøv­re, der kan væ­re end­nu en in­di­ka­tion på, at Boi­le­sens tid i Ajax lak­ker mod en­den.

Ni­co­lai Boi­le­sen kom til Ajax fra Brøndby i 2010. Han har trods et utal af uhel­di­ge ska­der bidt sig fast som stam­spil­ler i klub­ben, li­ge­som han og­så er ble­vet en fast del af Mor­ten Ol­sens dan­ske lands­hold de se­ne­ste par år.

Bjel­land og­så på vej

Det er An­dreas Bjel­land og­så, og og­så han ser ud til at fort­sæt­te kar­ri­e­ren i Eng­land.

Det er Brentford fra næst­bed­ste ræk­ke, der sat­ser dansk, og iføl­ge det hol­land­ske me­die Vo­et­bal Tu­ban­tia, skul­le dan­ske­rens skif­te fra Twen­te al­le­re­de væ­re på plads.

For­svars­spil­le­rens frem­tid i Twen­te har læn­ge væ­ret usik- ker grun­det den hol­land­ske klubs øko­no­mi­ske si­tu­a­tion.

Brentford, der har store am­bi­tio­ner, ejes af Mat­t­hew Ben­ham, som li­ge­le­des er sto­rak­tio­nær i FC Midtjylland. Ud­over Ben­ham er og­så FC Midtjyl­lands for­mand, Ras­mus An­ker­sen, en del af Brendt­ford am­bi­tiø­se pro­jekt.

I Brentford kan Bjel­land se frem til et gen­syn med træ­ner Flem­m­ing Pe­der­sen, der net­op er ble­vet en del af træ­ner­sta­ben i Cham­pions­hip- klub­ben, som jag­ter op­ryk­ning til Pre­mi­er League. Bjel­land og Pe­der­sen ken­der hin­an­den fra FC Nordsjælland, hvor Bjel­land spil­le­de in­den skif­tet til Twen­te.

Ni­co­lai Boi­le­sen ( th.) i ak­tion for Ajax Am­ster­dam. In­den læn­ge kan han væ­re i Aston Villa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.