Ny ma­na­ger til Sch­mei­chel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kas­per Sch­mei­chels klub, Lei­ce­ster, fy­re­de i går over­ra­sken­de ma­na­ger Ni­gel Pear­son. Ma­na­ge­ren im­po­ne­re­de el­lers stort i sid­ste sæ­son, hvor han nær­mest på miraku­løs vis sik­re­de klub­ben end­nu en sæ­son i Pre­mi­er League. Men det var alt­så ik­ke til­stræk­ke­ligt.

På klub­bens hjem­mesi­de skri­ver Lei­ce­ster, at par­ter­ne ik­ke var eni­ge om den frem­ti­di­ge kurs for klub­ben.

» Be­sty­rel­sen an­er­ken­der den suc­ces, Ni­gel har væ­ret med til at sik­re Lei­ce­ster Ci­ty i lø­bet af hans to pe­ri­o­der i klub­ben. Det er dog ble­vet klart, at der er fun­da­men­tale for­skel­le mel­lem os. Der­for me­ner klub­ben, at et sam­ar­bej­de mel­lem Ni­gel og be­sty­rel­sen ik­ke læn­ge­re er mu­ligt, « skri­ver de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.