VM- bob­le­re te­stes

Fle­re vel­kend­te an­sig­ter mang­ler i Klavs Bruun Jør­gen­sens trup på 23 spil­le­re, som i slut­nin­gen af juli sam­les i Vej­le som for­be­re­del­se til VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆ­NINGS­SAM­LING Sø­ren Paaske spa@ sporten. dk KLAVS BRUUN JØR­GEN­SENS TRUP

ONS­DAG 1. JULI 2015

Land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen udt­og i går en trup på 23 spil­le­re til kvin­delands­hol­dets træ­nings­sam­ling, der af­vik­les i slut­nin­gen af juli.

I for­hold til den trup, som Klavs Bruun hav­de ud­ta­get til sin før­ste træ­nings­sam­ling i ju­ni, er streg­spil­ler Sus­an Thors­gaard, må­l­vog­ter­ne Ce­ci­lie Gre­ve og Sti­ne Aa­gaard samt bag­spil­ler­ne An­ne Ce­ci­lie La Lour og Ca­mil­la Dal­by sor­te­ret fra.

» I for­hold til den se­ne­ste trup har vi he­le ti­den vidst, at nog­le skul­le sies fra. Dem, vi har ud­ta­get den­ne gang, er al­le spil­le­re, der hur­tigt be­vi­ste, at de mag­ter at spil­le den slags spil, vi ger­ne vil se. Nu bli­ver det spæn­den­de at fin­de ud af, hvil­ke kon­stel­la­tio­ner vi skal be­nyt­te frem­over, « for­kla­rer Klavs Bruun Jør­gen­sen om trup­pen, som han har ud­ta­get sam­men med as­si­sten­ten Sø­ren Her­skind, på Dansk Hånd­bold For­bunds hjem­mesi­de.

Fra­val­get af Sus­an Thors­gaard, der el­lers var en etab­le­ret del af Jan Pyt­li­cks lands­hold, be­grun­der den nye land­stræ­ner så­le­des over for DR Sporten:

» Sus­an Thors­gaard var for­svars­mæs­sigt et styk­ke

MÅ­L­VOG­TE­RE: STREG­SPIL­LE­RE:

San­dra Toft, Rik­ke Poul­sen, Chri­sti­na Elm

Met­te Grav­holt, Sti­ne Bod­holt Ni­el­sen, Lou­i­se Sva­la­stog Spel­ler­berg, Kat­hri­ne He­in­da­hl

Mai­britt Kvies­gaard, Tri­ne Øster­gaard, An­ne Met­te Pe­der­sen, Ann Gre­te Nørgaard, Fie Wol­ler, Ma­ria Fi­sker

FLØJ­SPIL­LE­RE:

BAGSPILLERE:

fra, hvor de fle­ste af de an­dre er. An­grebs­mæs­sigt er der in­gen tvivl om, at hun har store kva­li­te­ter, så det er jo hel­ler ik­ke ude­luk­ket, at hun kan kom­me med igen. «

An­grebs­spil i fo­kus

Når spil­ler­nes sam­les 25.- 31. juli i Vej­le, vil det væ­re an­grebs­spil­let, der er i fo­kus.

» Se­ne­st lag­de vi vægt på det of­fen­si­ve for­svars­spil, og selv om der sta­dig er no­get at ar­bej­de med, var vi po­si­tivt over­ra­ske­de over, hvor godt det gik. Vi skal sta­dig ar­bej­de vi­de­re rent for­svars­mæs­sigt, men den­ne gang skal vi og­så for al­vor ha­ve ta­get hul på an­grebs­spil­let, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Dan­mark spil­ler kun to be­ty­den­de kam­pe frem mod VM- slut­run­den i de­cem­ber på hjem­me­ba­ne. Det er EMkva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne mod Tyr­ki­et og Portu­gal i be­gyn­del­sen af ok­to­ber. Som for­be­re­del­se til de kam­pe er der plan­lagt en ny træ­nings­sam­ling i sep­tem­ber.

Mu­lig­he­der­ne for at spil­le sig til en af de 16 plad­ser i Dan­marks VM- trup be­gyn­der alt­så så småt at bli­ve fær­re og fær­re. Og Klavs Bruun Jør­gen­sen læg­ger ik­ke skjul på, hvad der skal til for at kom­me i be­tragt­ning.

» At de kan spil­le i beg­ge en­der, så de for­svars­mæs­sigt og­så kan væ­re en del af det, så vi ik­ke skal ha­ve for man­ge ud­skift­nin­ger, « si­ger han til DR Sporten.

Li­ne Jør­gen­sen, Lou­i­se Bur­gaard, Met­te Tran­borg, Lær­ke Møl­ler, Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, Lot­te Gri­gel, Sti­ne Jør­gen­sen, An­ne Met­te Hansen, Rik­ke Skov, Per­nil­le Holms­gaard

Klavs Bruun Jør­gen­sen hav­de sin før­ste sam­ling med kvin­delands­hol­det i be­gyn­del­sen af ju­ni. Nu har han ud­ta­get trup­pen til den næ­ste sam­ling. Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.